Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

GRANSKNING/FAKTA

Visa bara: Artiklar   Bygglov   Hälsa/buller   Landskap   Skrivelser   Prospektörer   Yttranden   Ödeshögsrelaterat   Översiktsplan


Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan
Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren.

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här


Ansökan om bygglov, Revidering av ansökan del 1, Revidering av ansökan del 2, bilaga 4


Yttrande tiden för vindkraftsprogrammet gick ut den 10 december, läs de partier som lämnat in och föreningens yttrande här:

Miljöpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet

Rättvis Vind


Nyligen upptäcktes stora skillnader till www.vindstat.nu egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad vindel endast ger effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bilaga (sid. 3, rader 4 och 7-9). Det är bara att använda multiplikationstabellen så få man fram att bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr (elcertifikat 2012 cirka 0,17 kr/kWh, Figur 1; http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ).

Läs utdrag ur boken här


Rättsskandal - Jäv

(2013-11-20)

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö skriver till Justitikanslern om en närmast rättsskandal, då ordförande i Miljö-  och hälsoskyddsnämnden fattade ett belsut med sin nämnd om miljötillstånd för vindkraftverk, som hans fru var delägare i. Läs mer


Här kan du se de aktuella bygglovsansökningar som finns hos kommunen idag  S_75_99_karta-vkv-2013


Amerikanska modellstudier (Baidya Roy, S. and J. Traiteur 2004/2010 m.fl.) konstaterar att det uppstår en lokal uppvärmning under natten och morgonen på omkring 0,5?C och en kyleffekt under dagen på 0,5-4,0 ?C.

Under natten ligger varmare luftlager ovanpå kallare luft. Vindkraftverken pressar ner torr varmluft, vilket leder till högre temperatur vid marken.

Läs Possible solutions to local weather impacts of large wind farms

läs översättning


Läs RGP vindkrafts svar på granneyttranden för bygglovsansökan på Granliden 1:1 och Åby 6:1 (2012-02-20)


Medborgarförslag

(2012-02-14)

På kommunfullmäktiges möte den 13 februari fanns tre medborgarförslag på dagordningen.


Har får du svar på dina frågor om CE-märkning


Bygglovsansökningar

(2012-01-21)

Här kan du läsa byggloven för de ansökningar som finns inne hos kommunen.


Europeiska landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.


Här hittar du gällande översiktsplan för Ödeshögs kommun med planprogram för vindkraftsutbyggnad i skogs-och övergångsbygden samt policy- översiktsplanering för vindkraftsutbygnad på slätten.


Här kan du läsa vilka skrivelser som föreningen har skrivit och lämnat in under 2011-2012


www.skyddamiljon är en blogg som handlar om landskap, människor och djur. Här kan du läsa om hur du bäst kan agera om du skulle drabbas av vindkraftsetableringar.


En gigantisk vindkraftsvind sveper över Norrland. Uppåt 5 000 nya verk planeras de närmaste 15-20 åren. - En ny basnäring, säger Stefan Lundmark, vindkraftssamordnare i Norrland


Animeringsfilm

(2010-08-01)

Här kan du titta på animeringsfilm från Ödeshögs kommun. En animation hur det kan bli om alla verk blir verklighet.


Kommunstyrelsen gick under onsdagen på kommunledningsutskottets förslag och avstår, i den översiktsplan som ska ställas ut, att föreslå områden för vindkraft i trakterna av Lillhärdal.


Det kom in ca 1000 yttrande till kommunen på den utställda förslaget till vindkraftsplan

Läs några av de yttranden som kom in


De kommande tio åren planeras tusentals nya vindkraftverk i Sverige. Men utbyggnaden sker inte utan motstånd. Motståndet kommer bland annat från danskar som köpt hus i Sverige. De kräver ekonomisk kompensation likande den som finns i Danmark


Låt sanningen hinna upp vetenskapen innan vi bygger sönder vårt land med storskalig vindkraft, skriver Jonny Fagerström.


Ett vindkraftsfientligt brev har börjat dyka upp på landets kommunkontor. Men brevet är fyllt av felaktigheter, menar Energimyndigheten som går till motattack.


"förslag till nationellt genomförande av den Europiska landskapskonventionen"

Kungliga skogs och lanbruksakademin vill betona "att lanskapet är viktigt för vår hälsa, kunskap, skönhetsupplevelser, identitet och trygghet."


En ljudlig debatt

(2009-10-23)

Det blåste minst sagt snålt kring parterna när miljödomstolen hade sin förhandling och syn angående ändringen av vindkraftsparken i Oxhult och Kåphult. Varken exploatören eller de boende i närheten ville backa från sina ståndpunkter.


Samrådstiden är slut

(2009-09-27)

Totalt har enligt Rättvis vinds sammanställning kommit in 480 yttranden till kommunens Miljö- och byggnämnd. Här kan du läsa några av de som kommit in.


Enligt Peter Skeel Hjort är vindkraftsindustrin totalt hänsynslös samtidigt som politikerna inte förstår vad vindkraften för med sig. - Alla vanliga spelregler har upphört att gälla.


De närmaste grannarna till det planerade vindkraftverket i Gånghester känner att hela deras lugna livsmiljö är hotad.


I Ödeshög går kvällstrafiken åt ett håll, till bygdens församlingshem. Anledningen är att vindkraftsprojektören Eolus Vind har bjudit in till informationsmöte om planerade vindkraftverk. Något som har blivit en laddad fråga i kommunen.


Planerna på en etablering av mer än 80 vindkraftverk i skogarna söder om Perstorp fick Norra Skåne att göra en utflykt till Hishult i Halland där 12 stycken 150 meter höga vindkraftverk tagits i bruk.
Vindkraftverken är av samma typ som planeras i trakten av Färingtofta, Gustafsborg och Matterödsåsen.


Bertil Perssons uträkning efter genomgång av elenergi från 113 stora vindkraftverk kan följande slutsatser dras:

• Den viktade vindhastigheten överskattades med ca 0.3 m/s
• Den viktade elenergin överskattades med ca 20%.
• Överskattningen av vindhastigheten är störst till havs och på slätten, ca 1 m/s.
• I fjäll och Norrlandsskog underskattas vindhastigheten med ca 1.9 resp. ca 1 m/s.
• Endast för kustnära placering slår Energimyndighetens vindkartering korrekt in.
 


De nordiske lande vil udbygge den grønne elproduktion så massivt frem til 2012, at vi risikerer at spilde den nye vedvarende energi, mener både danske og svenske eksperter.


Björn O Gillberg och Staffan Michelson har skrivit en depattartikel i DN


Debattartikel i tidningen skogsland.


Sveriges regering har i sitt välmenta försök att lämna ett bidrag till att rädda den hotade miljön, beslutat att hushållen skall betala för bygget av 10000 jättelika vindkraftverk.


Stora Krokek

(2009-08-02)

Här kommer lite information från gänget runt verken i Krokek


"Snygga" grabbar från Eolus vind


B. Stymer har skickat  skrivelse till alla politiker i Ödeshögs kommun. Han sammanfattar:

- Kommunen uppmanas att avslå varje ansökan om bygglov för vindkraftverk.

- Vidare uppmanas Ödeshög kommun att slopa hela vindkraftprogrammet då det bara är onödigt arbete.
 


En frisk och frän artikel skriven av Jonny Fagerström


En miljöpartist förespråkade (21/7) i ett inlägg vindkraft. Men om vindkraft vore bra, så skulle den inte behöva subventioneras.
 


Skadeståndsbrev

(2009-07-25)

Här är ett brev framtagit för framtiden om det blir akuellt med vindkraft i skogsbygden. Brevet är utformat av advokat. Vi hoppas att vi inte ska behöva använda skrivelsen.


Gotlands allehanda skriver :

För att vindkraften skall fungera då krävs det fyra saker.
Den första och viktigaste förutsättningen är att det finns råmaterial att bygga verken. Den andra och lika viktiga förutsättningen är att stora statliga subventioner av skilda slag finns. Den tredje är att det blåser och för det fjärde att det finns reglerkraft att tillgå. Ett vindkraftverk skall stå på ett fundament av armerad betong


I maj 2009 gav Boverket ut en ny bok om vindkraften och landskapet

- att analysera förutsättningar och utforma anläggningar


Föreningen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen/kommunchefen om tiden för samrådsmötet onsdagen den 2 september kl 17.00.  Läs hela skrivelsen här


Vindkraften ska ge 330 nya jobb på Gotland enligt Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande. Detta uttalande går dock emot erfarenheter från tidigare så kallade "gröna satsningar".
Utvärderingar visar snarare att varje subventionerat "grönt jobb" inom till exempel vindkraftsindustrin slår ut 2,5 riktiga jobb, vilket innebär att den hårt subventionerade vindkraftssatsningen istället kommer att leda till att över 800 gotlänningar eller andra svenskar kommer att bli arbetslösa.


I dagarna ställer prospektören för Norrr Kärr ut material med  bland annat en miljökonsekvensbeskrivning. En pärm med materialet finns på biblioteken i Ödeshög och i Gränna. I detta materialet finns ett antal bildmontage som är värt att titta lite extra på. Bilderna talar för sig själv.


I Förvaltningslagen, kan man läsa om jäv. Döm själva vem som är jävig i vindkraftsetableringen!


2002 tog kommunfullmäktige en översiktsplan för vindkraft i ödeshög för slätten. 2006 tog Miljötekniska nämnden en översiktplan för slätten.


Bengt Lundström resovisar här frågor och svar som han mejlat till Eolus Vind för skriftligt svar. Tyvärr verkar det som Eolus Vind inte vill svara skriftligt. Här kommer en redovisning efter samtal per telefon.


En anmälan till granskningsnämnden har inlämnats efter inslag i TV programmet PLUS.


Det är inte hänsyn till klimat och miljö som är det främsta motivet att bygga vindkraftsverk, utan möjligheten till att tjäna pengar för markägare och vindkraftbolag.  Ystadsallehanda.se.


Lägg de halländska vindkraftsplanerna i malpåse ett år. Annars riskerar vi en svår baksmälla i framtiden. Det befarar fågelexperten Anders Wirdheim i Halmstad. Han menar att kunskapen om vindkraften är alltför dålig.


Enerigimyndigheten har gett ut rapport 58 66 om erfarenheter av vindkraftsetablering.


Naturvårdsverket tillsammans med energimyndigheten har gett ut rapporten 62 41 koncept 26 feb 2009


Bygglovsansökan

(2009-04-08)

Eolus ansökan om 12 vindkraftverk i Järnstad.


Bygglovsansökan

(2009-04-08)

Ansökan från RGP om 5 vindkraftverk i Granliden. OBS! läs extra noga under Objekt

I MEDIA

Det blir hård strid i Ödeshög (Corren 2009-04-02)

Östgötatidningen insändare (reaktioner från infomötet)

Östgötatidningen från informationsmöte 1 mars i Riddarsalen

 

VINDKRAFTSFAKTA

Vestas Säkerhetsavstånd

Läs här i Vestas manual vilket säkerhetsavstånd som gäller. 

        

 

Så här kommer det att se ut med säkerhetsavstånd i Järnstad och Granlidens skogar .   ( klicka på bilden, så blir den större)