Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Sverker Olofsson åker i soptunnan

Hej

Vi trodde inte våra öron och ögon när vi såg på TV1 Plus med Sverker O i förrgår.

såhär skrev jag till honom eferåt

 

Till

TV1 Plus, Sverker O

 

Vad i hela friden tog det åt dig i går, 9.4.2009?

Sällan har jag hört och sett något så osakligt och enfaldigt som ditt inslag om vindkraftverksandelar.

Är du också köpt av vindkraftverksmaffian?

Hur mycket fick du?

 

Hur hade du mage att avfärda riktiga uträkningar med det är ”knepig matematikatt räkna på” ?

Om inte du kan lägga ihop rätt i enkel plusräkning, så borde det väl finnas någon annan i redaktionen för plus som klarar grundskolans matte.

Vi som skall få dess monsterverk ställda framför vår dörr slåss faktiskt för vår överlevnad och hela tiden mot sånt skitsnack som ditt i går.

Nu anmäler vi dig och plus till granskningsnämnden och då får du läsa våra invändningar.

Nu sätter vi ut på våra hemsidor att Sverker i plus har fått hjärnsläpp.

B.Stümer

Sedan anmälde jag programmet till Granskningsnämnden

 

Till

Granskningsnämnden för radio och TV
Box 32
121 25 Stockholm-Globen

 

Eftersom jag skrev till redaktionen för Plus före programmet så visste Sverker O bevisligen att frågan om vindkraftandelar var kontroversiell. Se bilaga till plus 5-4

Jag påpekade dels att vindkraftverksförespråkarna alltid upprepar lögnen om att vindkraftverken bidrar till minskningen av utsläppet av växthusgaser. Jag skrev att faktum är att Sverige inte släpper ut växthusgas vid elproduktion och därför kan vindkraftverkselen inte minska något som inte finns.

Jag skrev uttryckligen att vindkraftverksbolagen ingenting annat sysslade med än ett enda stort bidragsbedrägeri.

Inte ett enda vindkraftverk hade byggts utan gigantiska bidrag från skattebetalare.

Det finns ingen miljövänlig el att köpa, inte om man köper från det svenska nätet.

All el går i det nätet och man kan självklart inte urskilja var den kommer ifrån när den konsumeras. Plus upprepar samma lögn som vindkraftverksmaffian alltid predikar; nämligen att det finns miljövänlig el eller grön el m.m.

I första inslaget i Plus 9.4.2009 fick T.Hörnlund oemotsagd säga att han minskade sina utsläpp av koldioxid med 10 ton/år när han övergick till vindkraftverksel.
Detta påstående är osakligt därför att Hörnlund hade minskat sitt utsläpp från oljeeldning oavsett varifrån han hade köpt sin el. All svensk el produceras från vatten-, kärn-, eller biokraftverk och de släpper inte ut någon koldioxid alls. Detta sakförhållande borde Plus ha påpekat. När detta inte gjordes blev påståendet att vindkraftverkelen minskar koldioxidutsläppet i Sverige, vilket inte är sant. Det är en lögn som vindkraftverkbolagen hela tiden upprepar. Därför är denna del av inslaget osakligt.
Hörnlund påstod att hans vindkraftverkssatsning bidrog till en bättre miljö, vilket också det är osant och osakligt enligt ovan.
Hörnlund sade också att han genom att producerade ”egen el” minskade skadliga utsläpp. Ingen kan köpa "egen el" från nätet. Det är en fysikalisk omöjlighet. Detta borde ha klargjorts i Plus. Nu är påståendet osakligt.
Visserligen påpekade Sverker O. att han bara återgav Hörnlunds siffror, men vi hade bevisligen i förväg sett till att Plus fått andra siffror. Vi menar att detta borde ha påpekats i programmet. Se bilaga Bluff med vindkraftverksandelar. Nu är detta inslag medvetet vilseledande och osakligt.
Det andra inslaget var att Plus hänvisade till Storumans El med orden, ” Storuman producerar el med vind till medlemmarna”. Enligt ovan är också detta osant då ingen kan från nätet köpa just Storumans el. Detta borde ha kommenterats i programmet.
Sedan presenterar Sverker O. siffror med kommentaren att det är ”knepigt att räkna på” och att det därför är ”omöjligt att hänga med”. Vi påstår med bestämdhet att vanlig plusräkning som man lär sig i grundskolan är fullt tillräckligt att komma till rätt resultat. En så inkompetent programledning som inte kan klara detta är inget annat än osaklig.
Sedan får N.G.From i Storuman El säga att deras el kostar 22öre. Vilket är en upprörande osanning. En enkel sökning på elpriser på Nätet visar att Storuman anger jämförpris precis som alla andra bolag mellan 93-96 öre KWh. Dessutom står på bolagets hemsida: ” Om du vill ha miljövänlig el eller garanti på pristak betalar du ett påslag per kilowattimme.”

Det betyder självklart att den som luras att köpa s.k miljövänlig el får betala extra.

Detta borde ha påpekats i programmet.

Även jämförpriserna i Nätet måste kommenteras då varje svensk som betalar sin el ser på fakturan att han betalar totalt runt 1,70Kr/ KWh.

Detta förhållande att alla trixar med de rätta kostnaderna är ett mycket vanligt sätt som elbolagen använder för att luras.

Detta borde Plus ha känt till, utrett och presenterat riktigt. Nu är inslaget osakligt.

Rätt är att det totala elpriset som kunden faktiskt tvingas betala, består av 8 parametrar.

1 säkringsavgift

2 elöverföring

3 årsavgift

4 elförbrukning

5 påslag

6 energiskatt

7 elcertifikatavgift

8 moms på hela beloppet

Varje svensk förbrukare kan kontrollera detta på sin faktura. Det borde Plus också känna till och redogöra för. Att inte göra detta är osakligt.

 

Sedan fick Storumans påstående om att de gav garantier och försäkringar i 20 år stå oemotsagt. Naturligtvis kan ingen ge sådana garantier. Ett enda enkelt politiskt beslut om att slopa statliga bidrag gör att varje vindkraftverk i Sverige blir olönsamt och bolagen går ikull. Plus borde ha klargjort detta sakläge.

 

Nästa inslag kom från bolaget o2.

Till saken hör att vi hade skickat brev till TV1 Plus där vi gjort en riktig uträkning av den kalkyl som detta bolag visar på Nätet.

Vi visade där att man tjänade 7.380 Kr om man stannade kvar i bolaget Sevab AB istället för att köpa el via o2. Se bilaga Bluff vid handel med vindkraftandelar.

 

Till saken om uträkningarna hör att ingen i Plus uppmärksammade att de där presenterade uträkningarna av Hörnlund och From inte tagit med kapitalkostnaderna i kalkylen. Detta framkom underförstått när From fick fortsätta sin reklam med att hänvisa till lån i bank och då visserligen Sverker O reagerade med frågan om vinsten inte blev mindre om man lånade pengar, men då han nöjde sig med svaret ”naturligtvis”. Plus borde ha satt sig in i de rätta ekonomiska förhållanden.

Plus borde ha frågat o2 om deras kalkyl.

Nu blev inslaget felaktig och osakligt.

 

I sista inslaget fick M L Rönnmark från HSB fortsätta reklamen för vindkraftverk.

Hennes påstående var att elen var för dyr och att vindkraftverkel bara kostade hälften.

Hon angav skäl för vindkraftverkssatsning är klimatsynpunkter och halvering av elpriset.

Av ovanstående framgår det felaktiga i dessa påståenden. Programmet borde ha tillrättalagt sakläget. Utan att göra detta var inslaget felaktigt och osakligt.

Vidare framgick det klart av detta sista inslag att varken Rönnmark eller Sverker O hade kunskap om hur prissättningen på den svenska elmarknaden går till. De känner inte till att all el, oavsett var och vem som producerar, den säljs via Nordpool. Ingen svensk producent kan ens i teorin sälja sin egen el till kunder knutna till elnätet i Sverige.

Även denna okunskap gör att programmet blir felaktig och osakligt.

 

Härmed begär jag att Granskningsnämnden fäller och fördömer programmet TV1 Plus med Sverker Olofsson 9.4.2009.

Det allvarligaste med detta osakliga program är att trots att Sverker O bevisligen kände till att frågan om vindkraftverksutbyggnaden i Sverige är minst sagt kontroversiell, så fick ingen av motståndarna till vindkraftverksutbyggnaden komma till tals i programmet. Vi som slåss för våra liv och vår existens mot monsterverken fick inte komma till tals. Detta är inte bara osakligt utan det är inget annat än att TV1 deltar i det utbredda och för Sverige förödande bedrägeri som giriga vindkraftverksbolag bedriver i hela landet.

 

För den stora skada som detta program gjort både för vanliga tittare då de blir lurade att satsa på olönsamma vindkraftverk och den skada som programmet tillfogat alla oss som strider mot hoten från monstervindkraftverk, begär vi härmed skadestånd.

Etthundratusen kronor skall TV1 betala och summan skall skickas till

Föreningen Svenskt

Landskapsskydd

Kommendörsgat. 325

114 48 Stockholm

Plusgiro: 17 45 82–7

Bankgiro 242-77 55