Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

JÄV enligt förvaltningslagen

SFS nr: 1986:223
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1986-05-07
Omtryck: SFS 2003:246
Ändrad: t.o.m. SFS 2006:703
Registeruppgifter (regeringen)
Jäv
 11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom
själv eller någon närstående,

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den
som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta
eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande
eller underställning av en annan myndighets beslut eller på
grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos
den andra myndigheten har deltagit i den slutliga
handläggningen av ett ärende som rör saken,

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är
ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar
betydelse.

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt
uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan
inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av
jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom
och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med
överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

utdrag ur:

Svensk författningssamling (SFS)
Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter kan dock, med den teknik som nu används inte läggas in i databasen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
Förvaltningslag (1986:223)