Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Fel om vindkraftbuller

(2011-10-12)

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dbA vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Läs mer


Satsa mer på andra energialternativ

(2011-10-10)

Det finns idag ett stort antal forskningsrapporter som talar för ett säkerhetsavstånd på 2 km för att undvika bullerrelaterade hälsoproblem.

Läs mer

Örnarna vann över Vattenfall även i miljööverdomstolen

(2011-10-10)

Nyligen kom en intressant dom från miljööverdomstolen i ett vindkraftsmål. Det handlar om en planerad anläggning vid Hjuleberg utanför Falkenberg i Halland. I våras beslöt den lägre instansen, miljödomstolen, att sex verk i en större anläggning inte får byggas av hänsyn till att området är en av Hallands viktigaste övervintringsplatser för örnar.

Läs mer

Ledare: Vindkraften har blivit något av en helig ko

(2011-10-05)

Det är problem för Piteås gigantiska vindkraftspark. 170 vindkraftverk stoppas av försvaret och 59 verk vill Piteås miljönämnd ha bort. Det är säkert ett hårt slag för många, men jag tycker det känns som en befrielse. Läs mer


Vindkraft slår ut miljövänlig vattenkraft

(2011-09-30)

För att ge plats för vindkraften nödtappas just nu många dammar. Förutom förlusten av elkraft, ger detta mycket stora problem med översvämningar och ras i brinkar längs norrlandsälvarna. läs mer


Brand i vindkraftverk

(2011-09-21)

Ramsåsa.
En kraftig brand i ett vindkraftverk gjorde att ett stort område kring Lilla Ramsåsa fick spärras av under onsdagen. På grund av fara för el och fallande föremål kunde brandmännen bara stå och se på hur turbin och vingar förvandlades till kol. Läs mer


Hur mycket vindkraft?

(2011-09-17)

I Hangvar planerar företaget WPD att bygga 16 nya stora vindkraftverk på 2 megawatt med totalhöjd 150 meter. Planerna blev nyligen kända trots att företaget skrev avtal med markägarna för mer än ett år sedan. Läs mer.


Storskalig vindkraft hotar natur

(2011-09-17)

Den planerade investeringen i ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet härrör från en önskan att kunna förverkliga en storskalig utbyggnad av vindkraften på Gotland. Det uttrycks ibland att de utpekade områdena för vindkraft i översiktsplanen utretts noga. Men planen innebär ingen juridisk garanti för att dessa områden kan bebyggas och planen anger även att andra områden kan bli aktuella. Utpekandet av områden har utgått från hänsynsavstånd om 1000 meter från bostäder. Den har inte utgått från värdefull natur. Så vad är det som har utretts så noga? Läs mer


Osant om vindkraften

(2011-09-17)

Vindkraften marknadsförs ibland med osanna eller tveksamma påståenden vilket kan ge en felaktig uppfattning om vindkraftens för- och nackdelar. läs mer.


Vindkraftsdebatten är en pseudodebatt

(2011-09-10)

Sveriges elbehov varierar stort mellan sommar och vinter, och det som är avgörande är att kunna få ut mycket effekt under kalla perioder. Men det finns inga garantier för att det blåser vid kyla. Att bygga vind- och solkraft är därför att investera i sådant som inte behövs, men som ändå till slut ska betalas av elkunderna, skriver Lars Johansson och Lars Blomqvist, Svensk elbrukarförening. Läs mer


Vårt landskap hotas av exploateringar

(2011-09-08)

Skyddet av vårt landskap måste bli bättre. Det kräver inte minst den europeiska landsbygdskonventionen, skriver Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet. Läs mer


Boende får betala ett högt pris för vindkraften

(2011-09-07)

Miljöminister Andreas Carlgrens satsning på en snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige intill 2020 tar otillräcklig hänsyn till störningseffekter på miljö och människor. Nuvarande regelverk räcker inte till för att skydda natur- och livsmiljöer när kraftverken blir fler och högre. Vi efterlyser större hänsynsavstånd och en starkare styrning av utbyggnaden till områden som är såväl tekniskt lämpliga som acceptabla, i förhållande till boende, natur- och kulturvärden. Det skriver representanter för nio skånska miljöföreningar. Läs mer


Utred ordentligt först!

(2011-08-26)

Vindkraften torde vara bland det största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat. Medborgarna har all rätt att kräva en grundlig redovisning av de ekonomiska konsekvenserna och få en beräkning och värdering av klimatnyttan.läs mer


Vindkraft är inte lämpligt

(2011-08-19)

I förslaget, som det såg ut i våras, klassades sex områden i Arvidsjaurs kommun som lämpliga för vindbruk.

Nu har förslaget reviderats och inget av de trettiofem undersökta områdena bedöms längre vara lämpligt att bygga vindkraftsparker på. Läs mer


Stoppa vindkraftsfesten

(2011-08-18)

För den som under sommaren dagligen observerat vindkraftverken framstår idén att förse Sverige med vindel som rent nonsens.

Inte heller verkar vindkraftsutbyggnaden generera särskilt många arbetstillfällen när väl schaktning, skövling och montering är klar. Läs mer


Vindkraft i motvind

(2011-08-18)

Birksten hänvisar till SOM-institutets rapport 2011, och att ”hela 86 procent tycker att satsningarna på vindkraft ska stärkas eller fortsätta på dagens nivå”. Vid närmare granskning kan konstateras att undersökningen har gjorts på speciellt uppdrag av och med finansiering av Svensk Vindenergi.Läs mer


Domstol stoppar ett av två vindkraftverk

(2011-08-12)

SÖLVESBORG. Eolus Vind fick tillåtelse att bygga två vindkraftverk på Listerlandet sommaren 2008. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av en kvinna i Sölvesborgs kommun. Överklagandet avslogs men nu går Mark- och Miljödomstolen i Växjö på kvinnans linje. De beslutar att endast ett vindkraftverk får byggas på platsen. läs mer


Vindkraft: Bygg ut varsamt till havs.

(2011-08-09)

Vindkraftverken ska bli fler i Sverige. Åtminstone 2.000 ska uppföras de närmaste 10 åren för att uppfylla regeringens mål. Och många av dem kommer att byggas till havs. Läs mer


Vindkraften är helt onödig – all ny kraft kommer att exporteras

(2011-08-08)

Sanningen är att vindkraften är helt onödig för den svenska energiförsörjningen, i varje fall för de närmaste 20 åren. Under denna tid har vi fullt tillräckligt med el från befintlig produktionsapparat. Varför skall svenska folket subventionera vindkraft för export till Tyskland? Det undrar Sivert Göthlin, civilingenjör och tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, i en replik till Eric Birksten. läs mer


Härjedalens kommun fick rätt om vindkraften

(2011-07-19)

Förvaltningsrätten avslår de överklaganden som lämnats när det gäller översiktsplanen och byggande av vindkraft i Lillhärdal. Läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10