Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

1 000 meter mellan hus och vindkraftverk

(2011-02-12)

I Falu kommun ska respektavståndet mellan hus och vindkraftverk vara 1 000 meter.
Det beslutade kommunfullmäktige med minsta marginal - 32-31 efter votering. Läs mer. Glöm inte att läsa kommentarerna.


Vindkraftverk dödar våra rovfåglar

(2011-02-12)

Som naturvän känner jag mig kluven inför den massiva utbyggnaden av vindkraft som pågår i Sverige och som omfattar även vårt län.
Å ena sidan är det jättebra med att vi får förnyelsebar energi, å andra sidan inser jag mer och mer de negativa miljöeffekter som vindkraften innebär. Läs mer.


Dubbelt nej till vindkraft nära E4:an

(2011-02-07)

Nej till båda begärda vindkraftverken.

Det blev beslutet när Ödeshögs miljö- och byggnämnden igår tog beslut om etableringar enligt sina nya riktlinjer.

7 av 37 berörda fastighetsägare motsatte sig vindkraftverken och det avgjorde.

Ansökningarna gällde verk på ömse sidor om E4:an cirka 5 km söder om Ödeshög.

Mer i Correns papperstidningen på tisdag.
 


Grannar ilsknar till över ”propaganda”

(2011-02-06)

Tonläget i vindkraftsdebatten i Kinnared har lugnats ned men sedan det framkommit att Eon försett vindkraftsvänliga markägare med ”argument” att använda gentemot mindre positiva grannar har vissa ilsknat till på nytt. Läs mer


Inget alliansstöd för slopat veto

(2011-02-06)

Miljöminister Andreas Carlgren (C) vill ta bort det kommunala vetot mot vindkraftverk. Branschen jublar liksom S och V, men förslaget får inget stöd av vare sig kommunerna eller de övriga regeringspartierna.

Läs mer

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2011-02-04

(2011-02-06)

Folkpartiet liberalerna ställer sig inte bakom förslaget att avskaffa det kommunala vetot mot nybyggnation av vindkraft. I förslaget som framförts av miljöminister Andreas Carlgren hävdas att det nationella intresset av förnybar energi bör vara styrande. Hot om lagstiftning vinner däremot inget stöd hos Folkpartiet. Läs mer


Vi värnar om närdemokratin

(2011-02-03)

Att hävda att det är nödvändigt att kunna överklaga kommunens ställningstagande för eller emot en vindkraftsetablering, betyder ytterst att demokratins spelregler ifrågasätts, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall. Läs mer


Debatt: ?Svensk energipolitik är ett sabotage mot elförsörjningen

(2011-02-02)

Det är hög tid att göra upp med en energipolitik som saboterar elförsörjningen och leder till orimliga ekonomiska konsekvenser, skriver nationalekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren.

Hushåll och företag dignar under skyhöga, vilt fluktuerande elpriser. Orsaken är främst vår orimliga energipolitik, som varken gagnar klimatet eller miljön men är förödande för samhällsekonomin. Svensk energipolitik har blivit ­allt­mera nyckfull och kostsam för samhället.
Läs mer i dagens Industri


"Det är horribelt"

(2011-02-02)

Kommunen kan lägga in sitt veto mot de nya vindkraftverken

– Vi har fått uppfattningen i våra kontakter med kommunen att vi fått okej. Det här låter jäkligt märkligt. Helt horribelt, säger en upprörd Rolf Petterson från RGP Vindkraftprojekt AB som vill bygga åtta vindkraftverk söder om Halltorp. läs mer
 


En bild från E4:an vindkraftverk vid Brahehus

(2011-02-01)

 På väg in i ett rum för själen...


Foto taget från Gränna

(2011-01-31)

För större bild, klicka på bilden

Smälter naturligt in i landskapet?          


Vindkraft och skadestånd

(2011-01-31)

Det rasar en hänsynslös exploatering av vårt vackra land just nu. Den fina landsbygden förvandlas bit för bit till industrimark när vindkraftbolagen etablerar vindparker. Människor som inte vill bo nära dessa vindkraftverk har i stort sett ingenting att säga till om. Att överklaga är i det närmaste lönlöst.Läs mer


Vindkraften ifrågasätts allt mer

(2011-01-29)

Vindkraftens expansion iSverige sker med hjälp av ett mycket stort politiskt tryck från delar av regeringen och med en miljardindustri bakom sig som mest tänker på egen vinning. Vi får betala via elräkningen. Läs mer


Vindkraften är helt onödig

(2011-01-29)

Den snabba utbyggnaden av vindkraft innebär att vi riskerar att få ett stort elöverskott inom några år. Detta beror på att elanvändningen inte ökar – och inte har gjort det under de senaste 20 åren. Inget talar heller för att elbehovet ska börja växa igen. Läs mer


Vindkraft kan kosta markägare miljoner

(2011-01-27)

Vindkraftföretagens tuffa arrendekontrakt kan kosta markägare miljontals kronor. Enligt kontrakt som Metro Teknik tagit del av blir det markägaren som får ta den stora kostnaden när verken tas ur bruk. Läs mer


Vi värnar om närdemokratin

(2011-01-26)

Det kommunala planmonopolet och den lokala kommunala beslutanderätten är en grundbult i närdemokratin. Ingen annan än kommunerna kan eller ska bestämma över användningen av mark och vatten.

Detta innebär att beslut som påverkar människors livsmiljö och förutsättningar ska fattas så nära dem som möjligt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen och åsikter på bästa sätt. Läs mer


Bullret från vindkraft underskattat

(2011-01-23)

Bullerproblemen från vindkraftverk kan vara underskattade enligt ny forskning. Det visar en studie som forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet har gjort. Läs mer


Sverige på väg att bli en ”råvarukoloni”, för elkraft!

(2011-01-22)

Sverige är, med några C-märkta ministrars och LRF:s entusiastiska stöd, på god väg att bli en ”råvarukoloni för el” att utnyttjas främst av de länder i Europa, som när Sverige för 50 år sedan valde att satsa på kärnkraft, i stället valde den billigare smutsiga kolkraften för sin elförsörjning. Nu skall Sveriges unikt orörda natur, utsättas för rovdrift för att tillhandahålla ”förnyelsebar el”, för att rädda de andra ländernas klimatåtaganden i EU. ”Det tredje benet” är ett rejält krokben för Sverige! läs mer


"Vindbruksplan är väl genomarbetad"

(2011-01-18)

Kommunens vindbruksplan i Osby krtiseras och den miljökonsekvensbeskrivning (kvb) som är gjord. Man anser att den bygger på schabloner och är dåligt underbyggd. Att kvb:n skulle vara dåligt underbyggd dementeras å det bestämdaste av miljö- och byggkontorets byggnadsinspektör Knud Nielsen som själv suttit med i arbetet hela vägen. läs mer (känns lite som Ödeshög!)

 


Forcerad utbyggnad av vindkraften

(2011-01-18)

Av aktuell debatt i massmedia framgår att vindkraftsbubblan är på väg att spricka och att regeringen måste tillsätta en utredning för att belysa vindkraftens negativa konsekvenser. läs mer (läs även kommentarerna)

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10