Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-09-29

Bra Anders!
En eloge att du som politiker och Socialdemokrat intresserar dig för vad folket tycker. Jag utgår ifrån detta eftersom du svarat på "demokrats" åsikter.
Håller inte med dig i sak, men för mig är det gammal skåpmat och jag tänker inte gå närmare i svaromål på detta. Jag vet dock att Rättvis Vind i Holaveden gjorde tappra försök att få mötet förlagt på en lördag för att fritidsboende skulle ha en möjlighet att kunna vara med.
Tycker även att Jonas liksom du borde svara på den kritik som han har fått i några insändare.

Åke Johansson


2013-09-27

Jag känner att jag måste bemöta signaturen "demokrat" 2013-09-01 då det gäller samrådsmötet för vindkraft. Du tycker tidpunkten var illa vald "en septemberonsdag kl.17.00" du ska veta att vi innan sommaren i dåvarande MBN seriöst diskuterade fram tidpunkten. Vi ville först att alla skulle ha kommit tillbaka från sina semesterledigheter, då valde vi i början av september, vi trodde också de flesta vill vara lediga på helgen och valde därför en vardag mitt i veckan. Vad beträffar klockslaget ville vi att alla som ville skulle få komma till tals utan "nattmangling"
därför blev det 17.00
Då det gäller medborgarförslag kan det vara svårt att besluta om dessa då det väldigt olika dignitet på dem, ett kan vara "att göra Holaveden till en grön oas" ett annat att "ändra tidpunkt för samrådsmöte"

Anders Karlsson (S)


2013-09-23

Länsstyrelsens uppfattning om unika Holaveden framgår tydligt i Länsstyrelsens yttrande till Ödeshögs kommun 2009. Det står bl.a. "I holaveden sträcker sig länsväg 502 mellan Adelöv och Stora Åby genom miljöer med mycket höga bevarande-och upplevelsevärden. Kring denna väg finns ett mosaikartat levande landskap med inslag av bondgårdar och beteshagar".
Vidare står "Länsstyrelsen ser det därför som angeläget att vindkraftverk inte anläggs så att dessa miljöers unika landskapsbild riskeras att förstöras eller att de inskränks av bullerstörningar".
Utmärkt sanning av Länsstyrelsen!

Vad har då Ödeshögs kommun gjort för att förvalta denna "guldgruva"? Mig veterligt ingenting!
Ni politiker i Fullmäktige har nu chansen att ta igen förlorad mark. Fyra utomordentligt kloka medborgarförslag handlar just om ovannämnda och nu har ni chansen att visa att ni ställer upp för Ödeshögs kommuns framtid.
Sluta blunda och agera! Ni har chansen på fullmäktigemötet den 30 september och visa att ni företräder folket och Holavedens/kommunens framtid.

Lennart


2013-09-18

När vi hade mötet i Boet den 10/8 så pratade jag med Jonas Andersson(M)ang ÖP och beslutshanteringen, och han LOVADE då att inget skulle hända innan den nya ÖP var framtagen och utlagd för allmän översyn.
Därför är det med stor förvåning jag läser i Corren att Jonas Andersson (M) och Anders Karlsson (S)redan i mars månad var av den uppfattningen att ärendet med bygglovsansökan var färdigberett. Jag uppfattade det så att han tagit ETT BESLUT om att inte ta beslut i denna fråga innan ÖP var klar. Tyvärr får jag väl konstatera att Jonas ljuger mig rakt upp i ansiktet och att han hela tiden varit för att ansökningarna skall beredas så snart som möjligt. Varför skall man tro på M i andra frågor inför kommande val när de hanterar sanningar och lögner som om det vore samma sak.
Det jag beklagar mest hos en politiker är väl att när han väl fattat ett BESLUT så finns det ingen makt på jorden som kan förmå honom att hålla fast vid det, och detta gäller då LÖFTET till mig.
Skäms Jonas Andersson.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-09-18

Jonas Andersson vill gå till beslut, ärendet är färdigberett kan man läsa i corren. Samtidigt sa samme man på mötet i Boet att det är viktigt att vi har en giltig vindkraftsplan rätt inarbetad i översiktsplan. Tydligen kan man inte lita på Jonas.

kappan efter vinden


2013-09-12

När man läser svaren från sommarmötet i Boet, slår det mig hur okunniga våra politiker är i vindkraftsfrågan. Detta trots att frågorna var hemskickade och man har läst på.

kunskap är ingen tung börda


2013-09-12

När man läser om Madelaine Vilgrens åsikter så kommer jag ihåg att när jag var liten så fick jag lära mig att alla verkligen kunde bli politiker - nu vet jag det. Det fanns en tänkare som heter Torvald Gahlin som skrev följande:
Inom matematiken är en nolla noll och intet värt, oavsett räknesätt. Men inom politiken och i praktiken kan en samling nollor bli ett mycket farligt tal. Nu finns det som tur är ett antal politiker inom MP och KD som verkligen står över ovan nämnda påståenden. Heder till er.
Till resterande vill jag bara säga att det är tur att det är nära till nästa val.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-09-12

Ideologin i socialdemokratin är väl att alla ska komma till tals och säga sin åsikt,detta gäller inte för sossarnas representant i Ödeshög "Madde".
Hon kan tycka vad hon vill, men att uttala sig i pressen på det viset hon gjorde gällande medborgarförslagen och yttrandena, får man en känsla av att "Madde" har lite diktatorstendenser.
Det kanske är så att sossarna i Ödeshög har en egen ideologi där medborgarna ska rätta in sig i ledet och acceptera det vissa politiker "som vill se om sitt eget hus" ägnar sig åt.

Det är nog dags att hon läser igenom handboken för sossarnas ideologi och värdegrunder och tar till sig det, för i annat fall kan de få det svårt i stundande val.

Krokekarn


2013-09-09

Efter att ha läst politikersvaren från Boet, står det klart vem som får min röst nästa år.

snart röstdags!


2013-09-09

Dyr vindkraft är snart en parentes i Sverige liksom etanolen. Satsa vindkraftssubventionerna på solceller istället som inte förstör natur och boende.

L.J.


2013-09-09

Till sign -en som börjat tröttna-.
Håller med dig. Tycker dock att du ska rösta. Annars "tjänar" vindkraftsivrarna på det.
Valbara idag är:
1. Mp med tydlig inställning om Holaveden och folkets bästa.
2. KD med rätt linje men ingen tydlighet.
3. ÖP o C fågel eller fisk?

Rösta rätt


2013-09-05

Genom sitt yttrande i Corren förra veckan har Madelaine Vilgren spätt på politikerföraktet med råge. Om jag förstått henne rätt vill hon avskaffa kommuninvånarnas rättighet att lägga medborgarförslag eller varje fall kraftigt inskränka den. Dessutom är det tydligt att hon antingen inte läst de aktuella förslagen eller inte kan skilja på tyckande och faktabaserade argument. Oavsett vilket tyder detta på bristande politisk kompetens. Det faktum att ingen politiker protesterar mot hennes yttrande kan tyda på att kompetensbristen är utbredd bland Ödeshögs politiker.

Att det inte lönar sig att lämna in yttrande bl a över vindkraftsprogrammet och den kommunala översiktsplanen har hundratals Ödeshögsbor kunnat konstatera. Inte en enda har fått någon synpunkt beaktad. Inte ens påtagliga felaktigheter har rättas trots upprepade påpekande från invånarna. Alltså är också den demokratiska dörren stängd för oss.

Vad återstår att göra? Jo, både jag och flera andra har insett att det vara finns två vägar att gå vidare på:

BLANKRÖSTNING vid nästa års kommunalval och CIVIL OLYDNAD

Eller har Madelaine något bättre förslag?

En som börjat tröttna


2013-09-04

Medborgarförslagen än en gång!

Insändaren av den 1sept.2013 ger upphov till flera frågor. Är det bara Madeliene Wilgren eller den socialdemokratiska partigruppen som avfärdar medborgarförslag som "tyckande"? Medborgarna som nästa år är väljare vill ha svar på den frågan. Är det förresten en generell bedömning som gäller eller är det bara medborgarförslag med anknytning till demokratirörelsen Rättvis Vind som ska nonchaleras?

Skogstorparn


2013-09-04

"BEAKTA"!
Vilket kraftord som kommunstyrelsen drog till med. Partierna som inte ens gick med på detta urvattnade ord visar demokratins baksida. Det handlade om tre utmärkta medborgarförslag som ha stöd av 99% av skogsbefolkningen. Nu måste ni politiker våga visa var ni står för gällande Holaveden / vindkraften. Inte kan det väl bara finnas en politiker som förstår Holavedens värde och som står upp för folket.
Guldstjärna till Cviteja

Realist


2013-09-04

Politikernas ointresse och okunskap om vårt Holavedsområde gör mig rädd.
Det gäller inte enbart Holaveden utan om hela kommunens framtid. Då borde man var påläst och även visa intresse för t.ex. Boetmötet där antalet lokalpolitiker var lätträknat.

Bekymrad


2013-09-04

Starkt ifrågasatt vindkraft kan aldrig motivera vindkraft i Holaveden. Hoppas politiker och länsstyrelsen inser detta.

Sunt förnuft


2013-09-01

Efter att ha läst vindkraftsartikeln i Corren i fredags måste jag komma med en del synpunkter på Madeliene Wilgrens uttalande. Om hon är rätt citerad krävs en del kommentarer. Man kan fråga sig om hon överhuvudtaget har läst igenom medborgarförslagen. I så fall borde hon ha upptäckt att det var frågan om väl genomtänkta förslag för hur vi bäst ska ta tillvara bygdens förutsättningar i motsats till tyckande, som hon föraktfullt kallar förslagen.
Angående hennes påstående att medborgarna får komma till tals i samrådsprocessen är det väl på sin plats att påminna om hur samrådsinstrumentet har missbrukats tidigare. Bygdens folk har inte glömt hur en förkrossande majoritet av kritiska yttranden totalt nonchalerades. För att ytterligare understryka föraktet för folks synpunkter och den demokratiska processen förlades samrådsmötet en septemberonsdag kl. 17,00.
Men den erfarenheten av samrådsprocessen kan vi bara konstatera att den politiker som vill negligera medborgarförslag och hänvisar till samrådsprocessen lider stor brist på demokratisk grundsyn.

Demokrat


2013-09-01

Cvijeta/MP = raka besked!
Förra valet= 10 ggr totalhöjen från vkv till bostad.
Boetmötet aug. 2013 = 35 decibel till fastighetsgräns.
Corren aug. 2013 = Holaveden en grön oas.

Cvijeta står tydligt upp för oss boende och naturvärdena i Holaveden.

Nybliven MP


2013-08-31

Positivt att centerpartisten i kommunstyrelsen röstade för Holavedens framtid. Om centern fortsätter i den riktningen har man fått ytterligare ett tänkbart parti för valet om ett år.

Snart val


2013-08-31

Efter politikermötet i Boet, fick jag en stark känsla av att ÖP inte ville ha vindkraft i Holaveden. Tyvärr stämde det inte då Charles röstade med Socialdemokraterna och Moderaterna om att man inte vill ha ett vindkraftsfritt Holaveden. Vem kan man lita på?

Boende i Holaveden

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.