Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2013-10-20

Länsstyrelsens uppfattning om unika Holaveden framgår tydligt i Länsstyrelsens yttrande till Ödeshögs kommun 2009. Det står bl.a. "I holaveden sträcker sig länsväg 502 mellan Adelöv och Stora Åby genom miljöer med mycket höga bevarande-och upplevelsevärden. Kring denna väg finns ett mosaikartat levande landskap med inslag av bondgårdar och beteshagar".
Vidare står "Länsstyrelsen ser det därför som angeläget att vindkraftverk inte anläggs så att dessa miljöers unika landskapsbild riskeras att förstöras eller att de inskränks av bullerstörningar".

OBS I klarspråk står det att vindkraftverk inte ska anläggas så landskapsbilden förstörs.
Slutsatsen är tydlig och bl.a. Järnstad/Granliden ska inte ha vindkraft.
Politiker fundera på detta nu när ni ska fastställa ny vindkraftsplan!

Lennart


2013-10-20

Håller med Anders Karlsson om att det är viktigt att få hit nya företag. Minst lika viktigt är att nuvarande företag stannar kvar och att de boende blir kvar. Med vindkraft i Holaveden försvinner dock antagligen både företag och folk. Alltså vindkraft i Holaveden medför enbart minustecken med undantag för några markägare som kanske tjänar ekonomiskt på förstörelsen.
Med nya företag menar jag inte gruvdriften.

L.J.


2013-10-19

Vad tycker övriga av oss valda lokalpolitiker? Anders Karlsson borde inte vara ensam på insändarsidan. Han har trots allt tämligen klart redogjort för sossarnas uppfattning, som tydligt är vindkraft i Holaveden, gruvdrift och att sommarstugeägare inte är så viktiga.
Bra Anders att du gett klara besked!
Men vad tycker de övriga partierna? Det handlar dock om Ödeshögs framtid och kommande val så det borde vara självklart att vi väljare vet var ni står.

Realist


2013-10-19

Söder Väderstad vid kommungränsen står nu två stora vindkraftverk. De syns på långt håll och dominerar helt landskapet utmed gamla E4:an. Stackars de som fått dem till grannar. Mardrömmen för vår familj är att det byggs sex sådana monster i Järnstadskogen i vars närhet vi bor.

Åbybo


2013-10-18

Jag får tacka alla som svarat på min insändare.
Jag vill dementera några saker, jag kommer inte från en annan planet och jag tänker inte avgå som politiker. Då det gäller att handla hos lokala näringsidkare gagnar självklart detta med ökad omsättning hos dem men vad jag menade var hur mycket bidrar fritidsboende med skattepengar till skola, vård och omsorg etc. Jag vill fråga Bengt Lundström i vilken kommun bor du ? i vilken kommun skattar du ? Jag tror inte heller befolkningsutvecklingen ökar nämvärt av att en del "lär sig bo i vår kommun" min övertygelse är att vi måste få hit nya företag och att gruvan i Norra Kärr startar då först kan det bli en positiv inflyttning av människor.

Anders Karlsson (S)


2013-10-18

Aj Aj Anders Karlsson. Jag trodde faktiskt att Du förstod att pengar som spenderas i kommunen ger sysselsättning och i nästa steg ökade skatteintäkter. När du nu har delgivits den insikten kanske du kan förstå hur stor ekonomisk skada kommunen kan lida genom att både fast boende och fritidsfolk skräms bort av störande elindustriområden i unik natur.

Demokrat


2013-10-18

Berättigad kritisk fråga till M oh S i byggnämnden.
Varför vill ni förstöra för oss tusentals som bor i Holaveden genom något så meningslöst som vindkraft?

Hålaveden


2013-10-17

Jag håller med Bengt Lundström i sin insändare.
Det verkar inte som om en del politiker i Ödeshögs kommun fattar hur ett samhälle fungerar.
För att vi i en liten kommun som Ödeshög ska kunna behålla våra handlare, restauranger hantverkare mm så går det åt att det finns köpkraft så att näringsidkarna kan behålla sin personal som i sin tur genererar skattekraft till kommunen.
Det är nog dags att Anders mfl funderar på att lägga sin politiska bana bakom sig med tanke på deras sätt att uttrycka sig.
Det kan vara så att de hade lite otur när de tänkte.

Krokekarn


2013-10-16

Svar till Anders Karlsson.
Vilken planet kommer du ifrån som inte tror att vi fritidsboende genererar några pengar till kommunen!!!!
Jag och min familj har under årens lopp lagt 100.000-tals kronor i om- och tillbyggnader på vår fastighet där vi UTESLUTANDE använt lokala företag till att utföra arbetena.
Vi handlar i de butiker som finns i kommunen, jag servar bilen där och i stort sett gynnar de flesta företagare som finns att tillgå. Vi har ofta gäster, vilka också spenderar en hel del pengar till lokala handlare o.d.. Ta reda på fakta innan du uttalar dig.
Jag tycker att du skall sätta dig i samma skamvrå som Jonas Andersson, för ingen utav er verkar vara sanningsenliga med vad ni säger och tycker.

Bengt Lundström Sandstugan


2013-10-16

Anders Karlsson, socialdemokraterna.
Det är skrämmande med din tokiga uppfattning om sommarstugeägarna. De bidrar säkerligen med åtskilliga miljoner varje år till olika kassor inom Ödeshögs kommun. Jag går inte in på detta närmare för det är uppenbart för de flesta. Sommarstugeägarna trivs dessutom i kommunen mycket beroende på tystnaden och naturen. Man borde som politiker vara rädd om dem istället för att uttrycka sig som du. Man borde vidare som politiker allvarligt fundera på hur ett antal vindkraftverk i Holaveden inverkar för fast boende och givetvis för alla sommarstugeägare.
Du/Anders ska också fundera på hur Ödeshög ska öka sin befolkning. Många sommarstugeägare har nämligen efter att de renoverat sina sommarhus flyttat in i dessa. Ett antal nyinflyttningar har också skett genom att folk lärt sig att trivas i kommun genom sommarstugorna och köpt hus i kommunen.
Man måste som politiker tänka längre än näsan räcker!

L.J.


2013-10-16

Anders Karlsson!
Ställ nu följande fråga till dig själv. Har jag gjort bort mig nu igen?
Sommargästerna bidrar självklart till kommunkassan på olika sätt.
Jag ställde några frågor till dig(insändare 3 okt).
Frågorna är än mer aktuella efter din fadäs.
-Har du ett enigt parti bakom dig?
-Är en röst på sossarna också en röst på moderaterna?

jobbare


2013-10-15

Svar till Demokrat 2013-10-13

Självklart är alla våra diskussioner i nämnden seriösa, jag ville bara dementera ditt nonchalanta ordval av tidpunkt "en september onsdag kl.17.00" Vi har idag haft nämndsammanträde och beslutat att återigen ställa ut vårt vindkraftprogram för granskning helt oförändrad som den antogs i KF 2010-10-25.Under 6v ges allmänheten möjlighet att komma in med remissvar till förändringar.Denna gång behöver vi inte bekymra oss om tidpunkt för samrådsmöte då inget kommer att hållas för det handlar endast om en revidering av befintligt program. Då det gäller fritidsboende måhända de är köpstarka men de genererar inte några skattepengar till vår kommun.

Anders Karlsson (S)


2013-10-13

Svar till
Anders Karlsson.

Tack för att Du ställer upp i debatten. Demokratin kräver att politikerna kommer ut på debattplanen. Det innebär ju också att du bekräftar Rättvis Vind, som den demokratirörelse den är. Eftersom kommunen har sökt pengar för att förbättra den demokratiska förankringsprocessen men inte gjort några ansatser i den vägen finns det en hel del att leva upp till.
Sakinnehållet i din insändare finner jag dock tämligen tunt. Du väljer att fokusera på hur ni kom fram till tidpunkten för samrådsmötet. Ditt påstående att beslutet fattades efter seriösa diskussioner skrämmer mig. Jag trodde att alla nämnddiskussioner på arvoderad tid var seriösa. Men ditt sätt att betona hur seriös just den här diskussionen var och resultatet av densamma sår vissa tvivel. Eftersom den valda tidpunkten utesluter många människor tex. arbetspendlare från att delta var det ingen väl vald tidpunkt. Visst har de flesta kommit hem från semestern men det har ju också de flesta fritidshusägarna gjort, men hemma för dem är ju oftast beläget på annan ort. De är en grupp som är mycket viktig i det här sammanhanget. De har satsat pengar på att skapat sig en positiv fritid och har naturligtvis all rätt att bevaka frågan. Har ni politiker överhuvudtaget tänkt på hur viktig den gruppen är som köpstarka konsumenter i Ödeshögs samhälle? Mötestidpunkten uteslöt nästan helt denna grupp från deltagande.
Ditt påstående att människor vill slippa helgmöten jävas ju också av hur stor uppslutning Rättvis Vinds möten har haft på lördagar.
Du valde att i ditt svar fokusera på hur ni kom fram till mötesdagen men den viktiga frågan är hur ni kom fram till att ni helt skulle nonchalera hundratals kritiska yttranden inklusive länsstyrelsens. Hur seriös var den diskussionen?

Demokrat


2013-10-13

JÄV.
Enbart misstanken om att man som beslutsfattare kan vara jävig ska göra att man kliver åt sidan. Medborgarförslagen om inskränkningar för vindkraft i Holaveden avgjordes i kommunfullmäktige.
Vad jag fått fram har medborgarförslagen behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och i fullmäktige.

I dessa tre instanser har vissa politiker deltagit och argumenterat/röstat. Dessa politiker/markägare från M och FP har starka ekonomiska intressen i inlämnade vindkraftsansökningar. Jävet kan inte bli tydligare och trots detta har man varit med och tillåtits vara med att rösta/argumentera.

Borde inte någon annan politiker/ansvarig ingripit och satt stopp för det tydliga jävet. Bl a Sossar och Ödeshögspartister samtyckte tydligen med ”jävsherrarna” och röstade med dem.
Ska bli intressant att se om det finns någon politiker/ansvarig som insett att det blev fel och vågar ta tag i det och se till att medborgarförslagen avgörs utan jäv. I annat fall följer ytterligare minskat förtroende och en fadäs av detta slag går inte att sopa under mattan!

Lennart


2013-10-13

Sign Krokekarn.
Håller fullständigt med dig. Jäv och åter jäv så det stänker om det. Hur kan markägare som sökt om vindkraft på sina marker få deltaga i fullmäktigebeslut av denna karaktär. De borde givetvis anmält sig jäviga. Inte konstigt att de kloka medborgarförslagen slängdes i papperskorgen.
Åter igen ett exempel då beslut fattats i KF baserat på egenintresse.

Realist


2013-10-05

Läste i Corren att Bengt Gideskog ifrågasatte lämpligheten i att Annicki Oskarsson skulle agera i Kommunstyrelsen.
Det är väl jävsfrågan som Bengt syftar på, vilket är helt riktigt.
Men lämpligheten i att Bengt Gideskog ,John Widergren och Claes Hultberg får deltaga i omröstningen gällande medborgarförslaget i KF om ett vindkraftsfritt Holaveden när dessa tre vill uppföra vindkraftverk i Holavedens skogslandskap allvarligt borde ifrågasättas.
Jävsfrågan i den frågan tänkte förmodligen ingen av dem på och tydligen ingen annan heller i KF på.
Rekommenderbart "gör om gör rätt".

Krokekarn


2013-10-05

Svar " jobbare"
MP och KD är högst på listan och i en klass för sig för oss vanliga landsbygdsbor/arbetare.

jobbare 2


2013-10-03

Ofattbart att det är så många okunniga/ointresserade politiker gällande vindkraften och dess förödelse som det finns inom KF.

inte förvånad


2013-10-03

Jag läser inläggen varje vecka, bor i bynn, jobbar på verkstad. Ointresserad av vindkraft men läser inläggen eftersom jobbarkompisarna gör det och diskuterar dem.
Anders Karlsson kan du svara på:
Har du ett enigt parti bakom dig? eller kör du efter eget huvud gällande vindkraft?
Är en röst på sossarna också en röst på moderaterna? i andra beslut, är en koalition på gång mellan er?
Är ni i partiet medvetna om risken för att Challe (ÖP) blir den store vinnaren om ni sviker oss för moderatsamarbete!

jobbar


2013-09-30

Håller med Åke om att det är bra av Anders Karlsson att bemöta tidpunkten för mötet. Hoppas dock att nuvarande gäng i Miljö och byggnadsnämnden tänker lite längre än föregående gäng, om det blir fler möten och inte utestänger alla som - Inte jobbar o bor i Ödeshög och slutar jobbet kl 1600.
Finns de som pendlar hem från ex Linköping, jobbar i affär till efter 1700, etc.
Risk för nattmangling? Var det därför mötet slutade för tidigt?
Tror säkert att det finns personer som gärna gått på mötet men som nu inte fick möjligheten genom den valda tidpunkten, men det kanske var baktanken vad vet jag?

Putte

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.