Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

INSÄNDARE

2009-07-22

Svar till Ubbe.
Märks att du försöker att sälja vindkraftsindustriområden. Du skriver bl a att 400 meter oftast räcker till ett vindkraftverk. Titta på filmen ifrån Hishult. Där är det 800 meter och de hör ständigt oljud och buller. Bullret hörs olika mycket på olika dagar och ibland upptill 1500 meter.
Frankrike har just 1500 meter till bostad ifrån vindkraftverk.
Klokt land!!!!!
Ditt övriga i insändaren får mig att tänka på dammsugar försäljare.

Vive la France


2009-07-22

Här följer lite fakta om ljud, skuggor, reflexer, placering samt avveckling (källa: www.vindkompaniet.se)

Ljud, skuggor och reflexer

Källbullret från ett större vindkraftverk är 100 - 105 dB. Vid projektering av vindkraft ser man alltid till att ljudnivån vid de närmast
intilliggande bostäderna ligger under gränsvärdet 40 dBA. Som regel innebär detta ett avstånd på minst 400 meter. Oftast hörs ingenting
på det avståndet men under vissa väderleksförhållanden hörs ett svagt svischande ljud från rotorbladen. Likaså tar man alltid hänsyn till
de långa växlande skuggor som rotorbladen kastar vid lågt stående sol. Därför undviks placering av vindkraftverk där skuggor kan falla
på bostadshus och man respekterar rekommenderade avstånd och gränsvärden. Reflexer undviks enkelt med matt ytstruktur och färg.

Vindkraften och landskapet

Hur man uppfattar vindkraften i landskapet är helt och hållet subjektivt – d v s en smaksak. Många tycker att vindkraftverk är vackra,
medan andra tycker att de är fula. Flera undersökningar visar att flertalet människor är positivt inställda till vindkraft eftersom man vet att
det är ett miljövänligt sätt att producera el.
• vindkraften, liksom all annan infrastruktur för teknisk försörjning, kräver ett visst tillfälligt intrång i naturen - jämför med brobyggen,
motorvägar, kraftledningar, mobiltelemaster etc
• intrånget kan minimeras genom att vindkraften koncentreras till så få platser som möjligt med goda vindförhållanden
• vindkraftverk, ska efter noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter, placeras med stor respekt för natur, kultur och
friluftslivets intressen

Avveckling av vindkraft

Ett helt nytt energisystem tar flera decennier att utveckla och införa. En vindkraftanläggning tar två till fem år att planera och några
månader att bygga. Dess livslängd är 20 – 25 år. Om och när man finner en ännu bättre energikälla fasas denna successivt in samtidigt
som uttjänta vindkraftverk fasas ut. Det är alltså ingen risk att man ”bygger fast sig” i vindkraften. När vindkraftverket tjänat ut monteras
det ner på mindre än ett dygn och återvinns. Det brukar sägas att varje tid och kultur lämnar spår efter sig. I de avtal som Vindkompaniet
tecknar med ägare till mark föreskrivs att vindkraftverken ska monteras ner när de tjänat ut. Därefter återställs området så att några
påtagliga spår inte kommer att synas för framtiden.

Ubbe


2009-07-18

Svar till sign. Drottning Omma.
"Roffare" är sig lika. "Skor" sig på olika sätt. Nu en hel skogsbygd.
Aldrig mer en Runöl.

Robin Hood


2009-07-17

Historien går igen
Läste corren igår (16 juli)artikeln från Alvastra krönikespel. Här får regissören Thomas Jankert frågan "Hur relevant är själva historien, för en modern publik med mobiltelefoner och laptop?" Thomas svarar: " Den kan inte bli mer relevant än nu. När guldet kommer in i berättelsen, när ryktet om det börjar ta fart, så tar det knappt en minut innan människorna börjar döda varandra för att komma över det. Och vad är vi inne i nu, om inte guldkrasch? människor är beredda att göra vad som helst, bara de kommer över guldet"
När jag läste detta kom jag att tänka på vindkraft och markägare.....

Drottning Omma


2009-07-15

ÖVERSIKTSPLAN.
Denna var så dålig, så jag skriver inte mer här om den här. Det kommer på ett yttrande(långt).
Jag är sommarboende så jag känner inte folket på kommunen. Jag blir dock beklämd när jag ser, att planen gjorts av tre på WSP och "i samverkan med tjänstemän i Ödeshögs kommun".
Är ni nöjda med ert arbete och speciellt ni tjänstemän, nu när ni tänker förstöra stora delar av Ödeshögs skogsbygd, som dessutom kanske är er hembygd?

Besviken


2009-07-13

Vill du ha ett 150-200m högt vindkraftverk stående 2-300 m från ditt hus i skogsbygden i framtiden?
Detta möjligörs enligt min tolkning av utkastet till översiktsplan för vindkraft i skogsbygden i de områden som utpekas som lämpliga för utbyggnad. Trots att politikerna anser och anger att försiktighetsprinciopen skall gälla.
Någon eller några i kommunen (vem eller vilka anges ej) har nämligen redan fattat beslutet att avståndet skall vara max 40dB(A) och inga avstånd skall gälla. (Vem sa nåt om det vid infomötet) Även de avstånd som står i miljöbalken kan underskridas bara man inte kommer över 40 dB(A) vid permanenthus (35 dB(A) vid planlagd fritidsområde).
Slutsatsen måste då vara att det är fritt fram att placera vindkraftverk var man vill bara ljudnivån understiger 40 resp 35 dB(A) utan hänsyn till åldringsfaktor etc. vad innebär detta för framtiden om ex 5-10 år när vindkraftverken kan vara upp till 200 m höga.
Läs översiktsplanen och kom med synpunkter till kommunen. Säg vad du tycker på samrådsmötet, prata med dina grannar vad om detta.

JS


2009-06-25

Tankar inför planerade vindkraftsverk i Järnstadskogarna och Granliden med omnejd

Född i en torparstuga uppe i skogskanten mitt under brinnande krig upplevde jag under min uppväxt att de allra flesta bönderna på slätten värnade om att vi också skulle få finnas till. Det känns som om de var våra medmänniskor. Den tiden är förbi. Synen på den som borde vara medmänniskan en annan. Nu känns det som deras efterträdare ska utplåna möjligheter till ett människovärdigt liv i skogsbygden. Samtidigt berövas de vilda djuren sina överlevnadsmöjligheter.
Mitt föräldrahem har funnits i släkten sedan mitten av 1800-talet. Nu ser jag med sorg, och förtvivlan på framtiden för barn och barnbarn och andra som drabbas runt om dem.
Om den här mardrömmen blir verklighet ligger deras hem mellan 17 stora 3 MW och 150m höga vindkraftverk med ljussken på tornen som stör kvällar och nätter. Ett ständigt svischande, dunkande och blinkande inferno. Verken är mera än dubbelt så höga och effekten 4 ggr större än de som nu finns på slätten i vår kommun. Ljudeffekterna blir mycket kraftigare i skogen. De lågfrekventa ljudens skadeverkningar förbises helt. Riksdagsman Claes Westerteg (c) förklarade vid energimöte här den 22 april 09 att det vet man inget eller mycket lite om. Det problemet får man lösa senare. Då är det försent!
Enligt miljöbalken ska försiktighetsprincipen gälla. Omfattas inte Ödeshögs kommun av den?
Även ni som tänker bygga vindkraftverken, bor inte där och behöver inte ha några bekymmer eller ta några konsekvenser. Ni ser tydligen fram emot att ta över ägandet och brukanderätten i området för ingen eller kanske mycket ringa kostnad. De som bor där ska drivas från hus och hem. Till och med svenska kyrkan är delaktiga i detta. För 75 000: -/år säljer man sin själ och bryr sig inte om dem som drabbas. Arealen var för liten för att få hela årsarvodet – resterande 50 % går därför till kringliggande markägare.
Efter många sömnlösa nätter vädjar jag till Er som tänker utsätta skogsbygdens människor, djur och natur för det här.
Visa någon hänsyn och tänk ett steg längre! Låt inte bara pengarna styra ert handlande.
Det finns andra värden i livet!

Inga-Lill Erixon


2009-06-25

Det börjar att närma sig översiktsplanen gällande vindkraft och framtiden för Ödeshögs skogsbygd. Jag uppmanar alla att titta på filmen ifrån Hishult(finns på denna hemsidas startsida). Är det så här vi vill att skogsbyden i Holaveden skall se ut?
Miljö o Byggnämnden var på studiebesök i Hishult. De fick tydligen en väldigt tillrättalagd visning av Laholms kommun. Se Gunillas skrivelse till Laholms kommun och Ödeshögs kommun. Dessa finns på hemsidan på startsidan.
Laholms kommun har 500 meter ifrån hus till vindkraftverk. Var detta information som passade ordföranden och övriga i Miljö o Byggnämnden? Eller genomskådade man förevisningen och är måna om Ödeshögs skogsbygd? Svar på detta kommer den 6 juli då översiktsplanen ställs ut.
Lägg märke till att Gunilla bor 800 meter ifrån vindindustri-
området. Hon hör ständigt vindkraftverken utomhus och detta även inomhus när det är tyst. Mannen på filmen som liknade ljudet vid ett flygplan bor 1150 meter ifrån industiområdet. Prospektören ljög även om fotomontaget vilket framgår av Gunillas skrivelser. De skulle inte se något av vindkraftverken enligt prospektören och verkligheten syns med tydlighet på filmen.
Jag hoppas och utgår ifrån att Miljö o Byggnämnden har insett att 500 meter till ett vindkraftverk är helt förkastligt och det inte ens räcker med 1000 meter.

Åke Johansson


2009-06-14

Efter att vi besökt mötet i dag på Bygdegården och sett filmen från Hishult, så anser jag att uppförandet av vindkraftverk i våra skogsbygder är helt oacceptabelt!
Det finns redan för många i vår kommun.
Vi behöver inte fler och vi vill inte vara med och betala med våra skattepengar för att få höjda elavgifter och förstörda miljöer i vårt så fina landskap.
Maud Olofsson talade i veckan om att regeringen kommer att avsätta x antal miljoner till bidrag, som vi kan ansöka om ifall vi sätter upp solpaneler på våra tak.
Kanske håller man redan på att tänka om när det gäller vindkraften. Så ni som ska besluta om ansökningsärendena, var kloka och tänk efter före!

Jane Sohlberg


2009-06-14

Vad är det som håller på att hända i min hembygd?

Måste tillstå att jag trodde det var ett skämt när jag hörde om byggnationen av alla dessa vindkraftverk i Järnstadskogen.
För en tid sedan satt jag vid datorn och gick in på Ödeshög. Jag sökte på gamla torp och hittar till min glädje kartor och uppdatering över många torp i Järnstadskogen. Under min barndom berättade mina förfäder ofta fantastiska händelser om strävsamma och viljestarka personer som levde och brukade de små torpen. Säker finns det många Ödeshögsbor som har sitt ursprung från denna bygd och där har deras förfäders historia grundlagts.
Ska det nu skändas av dessa gigantiska vindkraftverk….. Nej, det kan inte vara sant att Ödeshögs förtroendevalda svarar ja till detta.
Var finns de starka och förståndiga rösterna från hembygdsföreningar och Östergötlands bevarande av torp?
Måste vi exploatera våra kulturskatter för att pressa ut så mycket pengar och energi som möjligt?
En fråga till dem som upplåter sin mark.
Var det detta som dina förfäder hade tänkt skulle hända med det arv de lämnade efter sig?
Själv har jag det sista året tillsammans med min familj fått glädjen att åter knyta an till min hembygd, då jag ofta vistas i mitt föräldrahem Lindeberg.
Min förhoppning och glädje är att kunna visa mina efterlevande den bygd jag växte upp i med dess kulturarv, skönhet och unika flora, utan att marken ska behöva skövlas av dessa höga fula, bullrande aluminiummonster som ska placeras i en fantastisk miljö och vacker skog.
Vem kan drömma om att ens komma på idén att sarga en kulturskatt på detta sätt.
Nej, vindkraft ska smälta in i bygden inte sticka upp som monster i en fantastisk fauna.
Ni skyltar ju med Tidernas Landskap - Rum för själen.
Visa då att ni lever upp till detta och placera inga vindkraftverk i Järnstadskogen.
Var är och finns Ert estetiska tänkande Ödeshögs innevånare, skogsägare och politiker?

Inga-Lill Ax Ivarsson

I-LAI


2009-05-31

Snart skall Miljö o Byggnämnden ta ställning till tillägget i översiktsplan gällande vindkraften.
-- Det skall bli intressant att se hur mycket nämnden bryr sig om oss, som bor i skogsbygden och vår livsmiljö!
-- Kommer nämnden att gå emot Energimyndighetens uppfattning vid folkligt motstånd?

Enerigmyndigheten:"Driv inte igenom projekt i områden med stort motstånd. -Det framstår som viktigt att etableringen inte tvingas igenom av någon utomstående aktör".

Åke Johansson


2009-05-30

Jag har just läst på hemsidan för Rättvis Vind att det tydligen är bygglovsförbud i skogsbygden!!!
Kan detta var riktigt? I så fall varför och hur länge?
Någon som vet?

Bygglovskarantän


2009-05-21

Jag var och besökte kommuns informationsmöte. Efteråt har jag tänkt och kommit fram till att mycket onödigt krångel hade kunnat undvikas. Utgångspunkten gällande Ödeshög kommun måste vara att vi har gjort vår del p g a att hela slätten är belamrad och förstörd av vindkraftverk. Se hur det ser runt Röks kyrka!
Därefter bör frågan ställas om det överhuvudtaget skall vara ytterligare vindkraftverk i kommunen.
Tycker man mot förmodan detta skall man lyssna på ett flertal experter bl a bullerexperter som säger att det minst skall vara 1500 meter mellan vindkraftverk och bebyggelse. Detta avstånd skall hållas och då blir det antagligen inte många ställen i kommunen som blir aktuella. I dessa cirklar skall sedan landskapsanalys göras med tanke på kultur och natur. Finns de sedan områden kvar skall dessa in i översiktsplanen för vindkraftverk.
Ödeshögs kommun med konsulten Bengt Gustavsson har istället valt en linje som leder till osämja och intriger. Man har uppmanat folk till att söka bygglov mm för vindkraftverk. Kommunen har genom alla bygglov och intresseanmälningar bäddat för grannosämja, intriger, avundsjuka, oro och brustna förhoppningar. Detta har i stort sett kunnat undvikas genom att kommunen pekat ut vissa områden enligt ovan som platser för vindkraftverk.
Kommun har nu starkt bidragit till stort motstånd mot vindkraftverk i skogsbygden. Enligt enerigmyndighetens anvisningar skall man inte driva igenom vindkraftverk i områden med stort motstånd.

Sunt bondförnuft


2009-05-15

Svar till "Ödeshögs unga framtid".
Trevligt att se att du läser föreningens hemsida.
Tråkigt att du anser att bildmontaget vid Västra Tollstads kyrka är felaktig. Det står ju faktiskt att det planeras, som en jämförelse. Om du vill att vi skall lyssna på andra exempelvis det du står för, kontakta gärna föreningen Rättvis vind för en seriös diskussion. Jag tror att föreningens styrelse gärna lyssnar på alla som har en synpunkt i detta ärende så att även synonymen "Ödeshögs unga framtid" får framföra sina synpunkter framförallt på boende i skogsbygden i Ödeshögs kommun om alla dessa ansökningar om vindkraftverk i skogsbygden blir verklighet.

Putte


2009-05-14

Jag läste på hemsidan att Byggnadsnämnden varit på studiebesök och tittat på vindkraftverk. Förväntar mig nu att våra lokala politiker tar efter och besöker verkligheten.
Tycker även att upplåtande markägare skall göra studiebesök för att se och höra, vad de håller på att ställa till med i sin hembygd.
För mig är det ofattbart, att markägarna av enbart ekonomisk vinning kommer sig för att utarma miljön och förstöra för alla som bor i områdena. Deras snack om att de värnar om miljön tror de väl inte själva på ens.

Göran


2009-05-14

Hej!
Inte visste jag att det står en vindsnurra precis vid Västra Tollsta kyrka!!!

Eran hemsida får ni gärna ha för mig, men att inte uppge att era bilder är fotomontage förlorar ni mest på själva.
Detta visar bara hur oseriösa ni är i er förening!

Det jag ser er förening som är en grupp människor som bara står och pratat i mun på varandra. Inte lyssnar ni, varken på varandra i er förening eller någon annan.

Ska jag börja lyssna på er?!?
Ja, det får ni avgöra... den dagen ni visar att ni är seriösa.

Ödeshögs unga framtid


2009-05-08

Jag vill med detta mejl rikta starkt kritik mot planerna om utbyggnad av vindkraftverk i Ödeshögs omnejd.

Påhitt som dessa skapas av personer som inte berörs av dom störande effekter som uppkommer till följd av genomförandet, eftersom dom inte bor i dom områden som berörs. Vi som däremot gör det vill inte ha dessa kraftverk som både för oväsen och inte minst sagt är fula. Vi skryter gärna med vår bygd, men hur ska vi kunna göra det i framtiden om allt som syns och hörs är dessa enorma vindkraftverk?

Dom tar upp stora ytor, för oväsen, förfular omgivningen och påverkar säkert djurlivet negativt. Kanske t o m med ökade viltkollisioner till följd av att dom stressas.

Vilka turister vill komma till ett ställe som bara kan ståta med vindkraftverk istället för en levande landsbygd? Vilka förluster kan inte kommunen göra om folk flyttar ut från Ödeshög p g a att deras boendeområden/rekreationsområden har förstörts? Vem vill vandra omkring i en skog där man inte hör fåglarna längre utan bara vindkraftverkens oljud? Vill kommunen ha stora lågstatusområden dit ingen vill flytta?

Dessa otyg måste hindras! Ödeshögs kommun är redan nerlusad av vindkraftverk, vi behöver inte fler!

Allt för mycket får stå tillbaka, allt för mycket förstörs enbart av att vissa individer vill tjäna ännu mer pengar åt sig själva och plocka politiskt korrekta poäng. Detta måste upphöra!

En sak är säker. Kommer dessa störande otyg upp kommer i alla fall jag, och säkert många med mig, att fundera både en och två gånger om vi i framtiden kommer tillhöra Ödeshögs kommun.

Med hälsningar

Lennart Gunnarsson, Bo Gunnarsson, Ing-Marie Gunnarsson


2009-04-28

Tankar från Urnatur
Vi flyttade till Ödeshög 1994. Tidigt såg vi kommunens stora potential för natur- och kulturturism. Vi beslöt därför att huvudsakligen använda vår gård Sjögetorp för att ge människor fantastiska naturupplevelser. Nu över tio år senare driver vi företaget Urnatur med skogseremitaget. Här kan man förutom naturupplevelser få vila och tid för sig själv. Allt i linje med kommunens slogan ”Ett rum för själen”. Vi är kvalitetsäkrade med Naturens bästa och därmed på alla sett för en uthållig samhällsutveckling. För oss är inte frågan, för eller emot vindkraft. Vi är givetvis för vindkraft men inte varsomhelst och inte hur som helst. Vi måste lyssna på våra kommuninnevånare och de som berörs negativt av vindkraftverk. Dessutom måste kommunen göra en intäkt- och kostnadsanalys. Som belyser konsekvenserna för inflyttningen av nya kommuninnevånare, en ökning av fritidsboende och expandering och nyetablering av företag inom natur- och kulturturism ?
Vi är övertygade om att gör kommunen en kostnadsanalys samt en seriös förfrågan hos sina kommuninnevånare kommer flera av de nu planerade vindkraftsparkerna i kommunen att framstå som rena vansinnet.

Skogseremitaget är en plats för vila, tystnad och eftertanke. En retreat med enkla stugor i skogen dit man kan dra sig tillbaka ifrån vardagens eller stadens stress.

Urnatur/Håkan Strotz och Ulrika Krynitz


2009-04-28

Tack Jan Fredriksson(s)!
Detta för dina kloka ord på kommunens informationsmöte. Speciellt bra var det du sa om, att det var väldigt viktigt att allt skulle gå rätt till. Detta med adress till exploatörernas oriktiga uppgifter i bygglovsansökningar mm, som tyvärr är alldeles för vanligt förekommande.
Hoppas att det är fler politiker än du Jan, som genomskådar detta.

Åke Johansson


2009-04-26

Industriella vindparker kontra kultur och naturvärden i Holaveden

När det gäller vindkraftsparkerna i Holaveden är livsmiljövänlig ett mer täckande och adekvat begrepp än bara miljövänlig. Hållbar utveckling handlar om det globala klimatet men också om det lokala sociala, mentala och miljömässiga klimatet där kultur- och naturvärden är en grund. Ödeshögs kommun har en välformulerad slogan med innehåll nämligen ”rum för själen”. Om mer eller mindre industriella vindkraftsparker byggs i Holavedens unika kultur- och naturmiljö så blir det inte mycket rum kvar för själen i kommunen (Omberg och mindre fickor). Då kommer inte bara denna välfunna slogan att bara att bli tom på sin innebörd utan den blir ren ironi.

Det har diskuterats om Ödeshög som kommun kan tjäna något på vindkraftsparkerna. Även om arrenden o. dyl. kan ge några kronor så förlorar kommunen mycket av sin viktigaste tillgång, nämligen pr eller som det också heter good-will (Många företag värderingar sin good-will till höga belopp i sina årsredovisningar). Därmed är risken överhängande att kommunen minskar i attraktionskraft så att många människor inte vill bosätta sig i kommunen eller flyttar från sitt permanentboende med minskade skatteintäkter som följd. En sannolik följd kan också bli minskade fastighetspriser (ex. enligt mäklaren Nyberg i Ödeshög), vilket i sin tur minskar taxeringsvärdena och därmed blir också skatteinkomsterna mindre.

Beslutsfattarna måste välja! Ska Holavedens skogsbygd bli ett industripräglat område eller ett attraktivt kultur- och naturområde med bäring på framtidens boende. Med en industriexploatering, som de planerade stora anläggningarna innebär, kommer Holaveden att förlora grunden för sin identitet och karaktär både som en riksintressant område med stora värden men också som boendemiljö. Normalt brukar kloka kommunplanerare vara noga med att skilja industriverksamhet från boendemiljöer!

Vindkraftsvägar - sår i naturen
Mellan Duvebo och Gränna finns en avtagsväg till höger med skylt Högmålen. Följer man den vägen ser man efter ett par kilometer arbetet med en väg som bereds för vindkraftverk. Vill vi ha dessa vägbyggen överallt i Holaveden?

Hans Blomberg

SKICKA IN

Skicka gärna in en insändare du också.