Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

BLOGG

Summering av 2015

(2016-02-02)

Det var ett tag sedan vi skrev här på bloggen, här kommer några rader som sammanfattar 2015.
VI började året med att vänta. MBN hade skickat ut till samtliga som hade bygglovsansökningar inne att höra av sig om man fortfarande var intresserad av att bygga.
Under andra hälften av 2015 nåddes vi av flera glädjande besked. Bygglovsansökningarna för vindkraftverken i Granliden, Ruskilsby, Äng, Stengård, Dals – och Lysings Häralds-allmänningar samt nu i slutat av januari 2016 har även Järnstad tagits tillbaka. Orsaken till detta är delvis det starka folkliga motståndet via Rättvis Vind och dels ett faktiskt elöverskott i Sverige vilket sänkt elpriserna och gjort vindkraften olönsam, (ibland rent kostsam för sina ägare).
Vad ska föreningen göra nu, jo vi har ett mödosamt arbete med att försöka motverka etableringen av verket i Ryket samt genom att påvisa de grova missgrepp som föregick byggandet av verket i Krokek, försöka få till stånd inskränkningar eller stopp för driften av det verket.

Precis innan jul tog MBN i Ödeshög beslut om att bevilja bygglovet för vindkraftverket i Krokek. Process om överklagan pågår.

Summerar vi 2015, tycker vi att det har varit ett bra år för att bevara Holaveden vindkraftsfri inför framtiden.

Avslutningsvis hälsar vi alla medlemmar välkomna på årsmötet lördagen den 12 mars kl 14.00 på biblioteket. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer kommunens energirådgivare – Anki Nilsson-Cedermo och Arne Andersson fd vd på Bixa att prata om elcertifikat. Naturligtvis bjuder föreningen på gott fika.
Välkomna!


Medlemsmötet avklarat

(2014-08-24)

En liten resumé kommer här.

Mötet inleddes med att sekreteraren Bitta Johansson hälsade de ca 70 besökarna välkomna. Hon berättade vad styrelsen har gjort sedan årsmötet. Vilket var ganska lätt, nämligen väntat på att vindkraftsplan skulle ställas ut igen. Till sist kom den ut lagom till semestern och yttrandetiden gick ut dagen före mötet. Information om att styrelsen efter dagens möte kommer göra ett utskick till samtliga hushåll i kommunen med ett enkelt budskap om att än är inte vindkraftsfrågan avgjord. Det finns i dagsläget ansökningar hos kommunen på 26 vindkraftverk. Viktigt att tänka på när man går till valurnorna.

Tyvärr blev Carina Swärd från Knukebo sjuk och kunde inte själv berätta om hur det är att bo 1 500 m från en vindkraftsindusti. Bertil Gustavsson tog rollen som Carina och återberättade för oss åhörare på ett mycket bra och trovärdigt sätt om hur det är att vara granne med en vindkraftsindusti.

Jonny Stålknapp som var dagens moderator, började med att hälsa de politiska partierna välkomna till dagens debatt.
Moderaterna – Svante Bergqvist
Socialdemokraterna – Anders Karlsson
KD – Magnus Oscarsson
MP – Cvejeta Stojnic-Karlsson
C – Roger Silvfer
FP – Claes Hultberg
ÖP – Charles Eriksson

Först ut var en sittande tipspromenad på 10 frågor. Politikerna fick frågor och visade upp lappar med 1 x 2. Redan här kunde man se att kunskapsnivån skiljde sig mellan politikerna och även att man försökte fuska. Nu var det ju inte alltid som grannen hade rätt. Åtta rätt hade både Magnus O (KD) och Anders K (S). Anders lyckades pricka in utslagsfrågan på exakt meterantal. Frågan var hur många meter som det var mellan Doris Karlssons hus och vindkraftverket i Krokek (enligt bygglovet) Rätt svar var 354 m. Anders K sitter som bekant med i Miljö- och bygg, varför frågorna var mer aktuella för honom. Priset var en uppskattad ostkaka.

Efter denna uppvärmning följde själva debatten. Mycket prat om demokrati, hur kan man arkivera medborgarnas yttrande, konsultens arbete, länsstyrelsen inblandning, hur kan den "lilla" människan få hjälp mot dessa stora prospektörer. En del svar var bra andra var bedrövliga.
Intressant höra vad ÖP säger, att om man behöver hjälp med att överklaga ett beslut, kan den nämnd som fattat beslutet hjälpa till med att överklaga eller man kan vända sig till konsumentrådgivningen i Motala. Oscarsson erkände att man gjort fel. Cvejeta från MP var nog den enda som visste hur man jobbar i en demokrati och svarade bra på de frågor hon fick.

Kortfattat om vindkraft i framtiden
KD – vill inte ha fler vindkraftverk i skogen
MP – vill ha tio gånger totalhöjden – Holaveden en grön oas.
S – 1 000 m, kan bygga närmare om man är ägare själv – max 150 m höga
M – 1 000 m, osäkert svar
FP – 40 decibel
C – 1 000 m
ÖP – 1 000 m

Sist ut var Bengt Lundström som överlämnade en protestlista på ca 170 namn runt den ev. Järnstadsetableringen och som även kommer att skickas in till Länsstyrelsen.
"Bygg inte där det finns ett stort motstånd."

Prick kl 16.00 avslutade Jonny mötet och inbjöd alla på gratis fika.

Under mötet kunde man också beskåda Jane Solbergs alster om vindkraft som fanns upphängda i Riddarsalen. Du som inte var där kan titta här


Utställning av vindkraftsplan

(2014-07-08)

Sammanfattning av Samrådsredogörelse från den 9 juni 2014

För närvarande pågår en utställning av vindkraftsplanen på kommunbiblioteket fram till den 22 augusti. Bakgrunden till denna presenteras i en samrådsredogörelse som finns utlagd på kommunens hemsida. Följande är en kortfattad sammanfattning av de viktigaste punkterna i denna.

Som bekant fick vindkraftplanen aldrig översiktplanestatus p g a felaktigt förfarande i utställningsskedet, varför länsstyrelsen inte kunde avge något granskningsyttrande. Detta meddelades kommunen 2010-09-01. Sent omsider ställdes därför planen ut på nytt, vilket skedde 28 oktober – 10 december 2013. Inte heller då blev förfarandet korrekt, något som ledde till den nu pågående utställningen. En rad yttranden inkom både från myndigheter, föreningar och enskilda och dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Man påpekar också att dessa yttranden är viktiga synpunkter i ett arbete med en vindkraftplan, men trots detta tycks de inte ha påverkat den nuvarande planen. I stället har yttrandena arkiverats för att kommunen ska ha dem som grund i framtida kommande revidering av vindkraftsprogrammet.

När det gäller den pågående utställningen påpekas att denna enbart är en formell hantering av befintligt material för att erhålla översiktsplanestatus. Ingen revidering avses att ske. Detta sägs istället kunna ske efter den formella processen. Med andra ord uppmanas vi nu inte att skicka in några ytterligare yttranden, trots att man hittills inte tagit hänsyn till våra synpunkter.

En stor del av redogörelsen utgörs av anklagelser mot länsstyrelsen, som utpekas som boven i dramat. Kommunen anser sig inte ha något ansvar för det skedda. Däremot redogör man för de påpekanden som länsstyrelsen gör angående de förändringar i förutsättningarna för vindkraftsfrågan som skett sedan planen antogs 2010, vilka alla borde tala för en revidering under pågående mandatperiod. Så nämns t.ex länsstyrelsens skrivelse om tillämpning av den Europeiska Landskapskonventionen i Holaveden. Konventionen betonar just vikten av allmänhetens medverkande och inflytande i landskapsfrågor. Sverige ratificerade konventionen bara en månad efter det att vindkraftsplanen antagits 2010.

Styrelsens kommentarer
Det mest uppseendeväckande i samrådsredogörelsen är att den inte tycks ta hänsyn till allmänhetens yttranden. Under utställningsperioden sommaren 2010 inkom under första perioden ca 450 yttranden från allmänheten, under andra perioden ca 1.000. De satte inga som helst spår i vindkraftsplanen. Inte ens påtagliga felaktigheter rättades. Under utställningen 2013 inkom ca 420 yttranden som inte heller beaktades. Tillsammans finns nu ca 1.870 yttranden från allmänheten arkiverade hos kommunen vilka inte på något tycks ha påverkat innehållet i planen. Till detta kommer att det i samrådsredogörelsen framhålls att ingen revidering av den gällande planen kan komma i fråga.

Vi frågar oss därför:
Är det förenligt med PBL att allmänhetens yttranden i praktiken inte beaktas och att allmänheten inte uppmuntras att yttra sig över kommunens utställda handlingar?

Det är minst sagt märkligt att kommunen ställer ut vindkraftplanen på nytt (tredje gången) för att ge formellt tillfälle till ytterligare synpunkter samtidigt som man tydligt talar om att ingen revidering kommer att ske. I klartext betyder det att inte heller nya synpunkter kommer att beaktas.

När kommer revideringen av planen att ske, vem kommer att ansvara för att allmänhetens yttranden beaktas, vem gör urvalet? Är det överhuvudtaget realistiskt att tro att detta kommer att ske med tanke på att man hittills inte brytt sig om allmänhetens synpunkter?

När ska kommunen ta den Europeiska Landskapskonventionen på allvar? I sin skrivelse 2013-10-25 säger länsstyrelsen bl a: Konventionen syftar till att erkänna och slå vakt om betydelsen av det omgivande landskapet... En viktig del av landskapskonventionen är också att ge människorna som lever i ett landskap rätt till insyn och påverkan på denna planering och förvaltning. Enligt länsstyrelsen är det viktigaste redskapet för att detta ska ske allmänhetens insyn och delaktighet i översiktsplanen.

Sammantaget kan vi konstatera att frågorna är flera än svaren och att vår förenings existens är mera motiverad än någonsin för att gemensamt och kraftfullt hävda vår rätt till en acceptabel livsmiljö.

Läs gärna handlingarna på kommunens hemsida


Årsmöte i Rättvis Vind

(2014-04-08)

Lördagen den 15 mars hade föreningen sitt årsmöte. Ett 40-tal medlemmar deltog.

Ny i styrelsen är Bertil Gustavsson som efterträder Ulla Baugner, som efter ett antal år vill kliva av från styrelsearbetet. Ett stort tack till Ulla, vi vet att Ulla kommer fortsätta sitt engagemang för att bevara den vackra Holavedsbygden.

Efter gott fika fick mötesdeltagarna lyssna och ställa frågor till Jonas Andersson (Moderat) och Anders Karlsson (socialdemokrat) under ledning av Jonny Stålknapp. Både Jonas och Anders sitter i kommunens Miljö- och byggnämnd. Förhoppningsvis fick man med sig några nya tankar och idéer hem från mötet. Rättvis Vinds medlemmar har under åren blivit kunniga i vindkraftsproblematiken. Flera medlemmar deklarerade tydligt och klart, om det blir vindkraft i Holaveden flyttar man.....


Extra medlemsmöte lördagen den 16 november

(2013-11-17)

Styrelsen kallade till ett extra medlemsmöte lördagen den 16 november på biblioteket. Med kort varsel kom ett 40 tal medlemmar för att ta del av information gällande den utställda vindkraftsplan.

Yttrandena ska vara inlämnade till kommunen senast 10 december. Mötet enades om två förslag till yttrande, ett från föreningen och ett generellt yttrande som läggs ut på hemsidan (finns på nyhetssidan) och skickas ut till medlemmar som inte har e-postadress.

Styrelsen vill också passa på att tacka de som var på mötet. Ni visade stort intresse och kom med många kloka synpunkter och åsikter. Det styrker oss i det fortsatta styrelsearbetet.

Styrelsen/ gm Bitta/sek


Händer saker i höstmörkret…..

(2013-11-10)

 

Kommunen ställer ut vindkraftsplan igen (se nyhetssidan)

Detta föranleder ett extra medlemsmöte, för att diskutera hur vi ska yttra oss.

DU som är medlem är välkommen till biblioteket kl 15.00 lördagen den 16 november.

Här är det snabba ryck som gäller, då yttrandetiden går ut 10 december. Styrelsen håller på för fullt med ett förslag som vi kommer att presentera på mötet. Om och hur man skriver sina privata yttranden är upp till var och en. Inbjudan har gått ut på e-post och även med snigelposten till de som inte har data.

Välkomna!


Har ni märkt vilken trafik det är på insändarsidan!

Anders Karlsson (S) och ledamot i Miljö- och byggnämnden har gått in och svarat på insändare. Heder åt honom som törs och vill framföra sin och partiets åsikt. För oss väljare är det bra att få reda på var partierna står.

Fortsätt att tycka till på insändarsidan, vi vet att många läser just denna sida.


”Vad vill Länsstyrelsen med Hålaveden?” Både kommunen och Rättvis Vind har ställt den frågan till Länsstyrelsen. Nu har ett svar kommit.

Några citat från skrivelsen:

”Området är känt för sitt mosaikartade landskap och för att hysa mycket välbevarande natur- och kulturmiljöer, framförallt i form av odlingslandskap med ålderdomliga strukturer. Även många skogsmiljöer med höga bevarandevärden förekommer.”

” I samband med Banverkets förstudiearbete om Götalandsbanan 2009-2010 gjordes ett försök till helhetsbedömning av Hålavedens bevarandevärden och i dessa utredningar konstaterades att området i ett landskapsperspektiv hyser mycket stora bevarandevärden. Förstudiens slutsats var därför att Hålaveden är ett av de områden utredningssträckan som på grund av sina bevarande värde (i allt väsentligt) helt bör undantas från exploatering i form av den nya snabbjärnvägen mellan Linköping och Borås (Götalandsbanan).”

” Länsstyrelsen har i flera tidigare planeringssammanhang påpekat att Hålaveden utgör ett landskaå med mycket höga natur-, kultur- och upplevelse värden som är viktiga att värna och lyfta fram i den fysiska planeringen.”

”I november 2010 beslutade regeringen att för Sveriges del ratificera den europeiska landskapskonventionen. Konventionen syftar till att erkänna och slå vakt om betydelsen av det omgivande landskapet genom ett förbättrat skydd, planering och förvaltning av landskapet. En viktig del av landskapskonventionen är också att ge människorna som lever i landskapet rätt till insyn och påverkan på denna planering och förvaltning.”

Läs hela skrivelsen


Tåkern kontra Holaveden

(2013-09-23)

Ulla Baugner och Sten Dalhög har tillsammans skrivit en tänkvärd debattartikel som vi kunde läsa i Corren förra veckan.

För drygt hundra år sedan rasade debatten om Tåkern och dess framtid. Ett fåtal stora markägare ville torrlägga hela sjön för att få mer odlingsmark. De boende runt sjön reagerade och skickade ett brev till kungen och vädjade om hjälp. Man framhöll det sorgliga i att några få personer genom sjöns torrläggning skulle kunna ”beröfva hundratals menniskor deras nu säkra bröd.”  Framför allt oroade man sig för att fisket skulle försvinna. Men inget hjäpte och 1907 fastställde regeringen sänkningsplanen. I det läget gav sig Selma Lagerlöf in i debatten i kapitlet om Tåkern i boken om Nils Holgersson. Därigenom skapades en bred opinion mot torrläggningen. Det som till slut räddade Tåkern var dock brist på pengar. Projektet blev helt enkelt för dyrt. Idag lär knappast någon beklaga att en av Europas främsta fågelsjöar undgick torrläggning.

Historien upprepar sig ständigt. Människan tycks ha svårt att dra lärdom av det förflutna. Idag står striden om ett område ett par mil söder om fågelsjön, nämligen Holaveden. Nu som då står ett fåtal markägares ekonomiska intressen mot de boende i Holaveden, som är beroende av området för sin utkomst. Nu som då ställs vinstintressen mot bevarandet av unika natur- och kulturvärden. Nu som då slits en bygd sönder av inre konflikter.

Holavedens natur- och kulturvärden är odiskutabla. När Natura-2000-begreppet aktualiserades efter Sveriges EU-inträde fanns planer på att göra hela Holaveden till ett Natura-2000-område. Det visade sig dock att detta inte var möjligt. Enskilda fastigheter blev i stället Natura-2000-områden. Länsstyrelsens Holavedsprojekt fortsatte dock med omfattande  inventeringar av områdets natur- och kulturvärden, vilka genomfördes i samarbete med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsens slutsats blev att Holaveden borde bli riksintresse både för naturvård och kulturvård. En utredning påbörjades men av någon anledning gick den i stå. I dagarna finns dock ett nyväckt intresse hos länsstyrelsen enligt Jan Persson. I ett uttalande i Corren den 30 augusti nämner han att länsstyrelsen håller på att sammanställa en samlad och dagsaktuell rapport angående skyddsbehovet av Holaveden, som kopplas till både riksintressefrågor och den europeiska landskapskonventionen.

Idag hotas Holaveden av stora vindkaftsparker men också av den planerade gruvdriften i Norra Kärr. Båda dessa verksamheter kommer på sikt att helt förstöra områdets natur- och kulturvärden. Det gamla odlingslandskapet med dess omistliga biologiska mångfald är snart en saga blott, eftersom de traditionella näringarna inte kan fortsätta.  De gamla slingrande vägarna, som ger landskapet dess karaktär, blir ersatta av breda motorvägsliknande transportsträckor. Såren i landskapet kommer aldrig att läkas. Turistnäringen, som Holaveden enligt länsstyrelsen har en mycket stor potential för, måste avvecklas i stället för att utvecklas. Hållbar långsiktighet ersätts av kortsiktigt vinstintresse.

För hundra år sedan kunde ingen ana Tåkerns stora potential som fågelsjö. Idag kan vi inte förutsäga Holavedens framtida utvecklingsmöjligheter. Ett är dock säkert. Behovet av andningshål och rofylldhet kommer att öka dramatiskt. Tåkern blev en oväntad tillflyktsort för fåglar. Kanske blir Holaveden det framtida rum för själen som vi människor behöver.

Ulla Baugner         Sten Dalhög


Årsmötet i föreningen

(2013-03-21)

Då har vi avklarat ett välbesökt årsmöte,vårt 4:e. Mötet började med sedvanliga årsmötes förhandlingar. De som stod för omval, fick nytt förtroende.

S_119_79_img-4922

Styrelsen 2013

Efter att årsmötet var avslutat, pratade Jonny Stålknapp om vad som är på gång just nu. Naturligtvis handlar det om att kommunen ska ställa ut vindkraftsplan igen. Krokek och att man inte har någon gällande vindkraftsplan för slätten.

Johan visade en kortfilm på 10 minuter från djurlivet i Holaveden. Denna film gjorde att vi längtade extra mycket till våren och sommaren.

Bengt Andersson ordförande i Tåkerns fältstation och Mats Håkansson pratade om fågelkartering samt fåglar från ett vindkraftsperspektiv. Örnar, orre och tjäder ska vi hålla ögonen öppna för och rapportera att vi sett. Bengt har tillbringat många timmar i Holavedsskogen och vet att det finns ett rikt fågelliv där.


I väntan på våren...

(2013-02-20)

Först ska vi ha årsmöte i föreningen, glöm inte lördagen den 9 mars kl 14.00 på biblioteket. Efter årsmötet kommer Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns fältstation att prata om fågellivet i Holaveden. Han kommer också att berätta om hur en fågelkartering går till. Johan Karlsson har gjort en film och naturligtvis blir det en god fika.

Härligt vi blev 666 medlemmar under 2012. Medlemsavier har skickats ut och vi ser med glädje att medlemmarna kommer åter. Man har insett att mycket jobb är kvar med att bevara vår vackra natur för framtiden.

Många läser vår hemsida, 2012 hade vi 8500 besök. Samtal kommer från drabbade runt om i Sverige som vill ha råd och hjälp. Man har sökt på nätet och hittat vår hemsida.

Enligt statistiken kan vi se att nyhetssidan och insändarsidan är de sidor man besöker mest. Därför är det extra roligt när man skriver och tycker till. Det har man gjort efter radioprogrammet Kaliber. Insändarna  tycker det är konstigt att man inte får granska och titta på fakta (protokoll, ansökningar m,m) allt detta är offentliga handlingar och givetvis har alla rätt att titta och tycka till. Demokrati.

Hoppas verkligen att Kaliber kommer följa upp med varför det bildas föreningar runt om i landet. Enligt programmet var merparten av Svenska folket för vindkraft. Kanske ska man fråga de som är drabbade eller också är det ju så att merparterna av Svenska folket inte är drabbade... Beror nog mycket på vem som frågar och vilka är det som tillfrågas. Vem har beställt undersökningen mm.

Nu går vi och väntar på hur Miljö-och byggnämnden kommer göra med sitt uppdrag från Kommunstyrelsen om att ställa ut vindkraftsplan.


God fortsättning på er alla!

(2012-12-26)

Vi hoppas ni haft en skön jul med god mat och gemenskap.

På vindkraftsfronten kan vi läsa att MBN inte tog upp byggloven för Ryket och Järnstad. I protokollsutdraget kan man läsa

 • Ärendet återremitteras till förvaltningen för att avvakta kommunstyrelsens beslut om revidering av kommunens antagna vindkraftsprogram.

Kommunstyrelsens AU kommer att behandla frågan i början av januari och i slutet av månaden kommer man att ta upp frågan i Kommunstyrelsen.

Viktigt att det blir rätt även om det kommer att ta lite tid. Om byggloven behandlas kommer de att följa den nuvarande översiktplan, som vi vet är totalt värdelös om frågan går vidare upp i Mark- och miljöverdomstolen. Detta känns som våra politiker har fattat.

Vi ser också att man läser insändare, både medlemmar och politiker. Bra, vi vet genom statistiken på hemsidan att den sidan läses av många.

 Ser ut som vi hamnar på 666 medlemmar för 2012. Vilket gör att Rättvis Vind är den största ideella föreningen i Ödeshögs kommun. Det visar att många bryr sig och är engagerade i vindkraftsfrågan. Tyvärr tror många att det är klart, dvs det blir inga vindkraftverk i kommunen. 

Vi ser det som en viktig uppgift att informera om att så inte är fallet.Bra för vi behöver vara många för att kunna påverka.

Föreningens årsmötet är bokat till lördagen den 9 mars kl 14.00 på biblioteket. Ett medlemsutskick per brev har gått ut till alla i dagarna med information och med medlemsavi för 2013. Tacksam för fortsatt stöd!

Styrelsen 26 dec 2012


Corren 31 okt, stor rubrik ”KD: Tillsammans vänder vi trenden”.

(2012-10-31)

I artikeln framgår att det var en livlig diskussion innan budgeten för nästa år antogs. Vidare att politikerna hade många förslag på att vända avbefolkningstrenden och att det skulle bli inflyttning istället.

Bland förslagen stod i vart fall inget i tidningen om den viktiga vindkraftsfrågan. Detta som är den viktigaste frågan för framtiden i Ödeshög togs tydligen inte upp. För många är vindkraftsfrågan avgörande för om man ska vara kvar i kommunen. Flera familjer har redan flyttat där vindkraften  har haft en stor del i orsaken till flytten.

För många som tänkt på att flytta till Ödeshögs landsbygd har vindkraften också en avgörande betydelse. Detta framgår med tydlighet i intervjuer med fastighetsmäklare.

Samtliga politiker i fullmäktige känner till vindkraftsmotståndet i Holaveden. Närapå 700 medlemmar i Rättvis vind talar sitt tydliga språk. De fåtal som vill ha vindkraft är uteslutande markägare som inte bor i Holaveden och som tror sig kunna tjäna pengar på vindkraften.

Ska ett fåtal få bygga vindkraft på bekostnad av alla de som bor i Holaveden och som dessutom medför ett förstörande av alla dess natur/kulturvärden?

Hur kommer vindkraften att inverka på avfolkning / inflyttning?

Diskuterades överhuvudtaget denna viktiga fråga något på fullmäktigemötet? Om inte varför?

Av många självklara skäl måste Holaveden fortsatt få vara vindkraftsfritt inom Ödeshögs kommun.

Vill även påminna om att ledamöterna i fullmäktige är demokratiskt valda av oss väljare för att företräda och verka för kommunens och Ödeshögsbornas bästa.

 Sign. Vindkraftsfritt Holaved


Hotet mot Ödeshög

(2012-09-16)

Härom kvällen samlades ett 20-tal personer i Urnaturs kopparslott för att samtala om kommunens miljöpolitik. Miljöpartiet stod för inbjudan och deltagarna kom i huvudsak från Rättvis Vind och Rädda Vättern. Tre miljöfrågor stod på programmet: vindkraften, försvarets utökade skjutningar över Vättern och gruvdriften i Norra Kärr.

Johan Elwing från Rädda Vättern var huvudtalare. En stor del av kvällens samtal handlade om vad som skulle hända med Vättern, om försvarets och gruvbolagens planer blir verklighet. Både Rädda Vättern och Rättvis Vind hävdade på goda grunder att Vättern som sötvattenstäkt är starkt hotad, något som ifrågasattes av f.d. ordförande i Ödeshögs naturskyddsförening Gebbe Björkman. Det framkom också att gruvbolaget utökat provborrningsområdet inte bara på Smålandssidan utan också tagit upp ett första borrhål i Ödeshögs kommun. Detta har skett i mossen på Lakarps ägor ca 300 meter från boningshuset. Johan Elwing upplyste om att Rädda Vättern har kontakt med andra gruvgrupper i landet. Det gäller att hitta sätt att hindra utländska bolag från att exploatera Sveriges natur . Lagstiftningen måste ses över.

Under kvällen lopp blev det alltmer tydligt hur stora hoten är mot Ödeshögs kommun. Det som vi idag betraktar som vår främsta tillgång, naturen, kanske snart är ett minne blott. Vi i Rättvis Vind kunde också konstatera dess stora likheten mellan vindkraftsexploatörerna och gruvbolagen. Den information som ges både sakägare och politiker kan snarast betecknas som desinformation. Konkreta fakta har i stället grävts fram av gräsrötterna i Rättvis Vind och Rädda Vättern. Vi har också ägnat mycket tid och kraft år att sprida denna information. Arbetet fortsätter. Det är vår och kommunens framtid som står på spel och det brådskar!

 


Rapport från medlemsmötet i Boet

(2012-08-05)

Sommarmöte i Boets bygdegård har blivit en tradition, en mycket uppskattad sådan. Vi kunde konstatera att det var över 70 medlemmar som kom till lördagens möte. Trevligt att se både nya och gamla medlemmar.

image

Först ut var Göran Holm - professor och överläkare på Sahlgrenska. Han gav oss en riktig tankeställe med sitt föredrag..

Idag finns inte någon forskning på hur vi påverkas av just vindkraftverkens ljud och skuggor, då tekniken med vindkraftverken går fort. Att forska på dessa saker tar årtal, ja kanske till 10-20 år för att få fram forskningsresultat. Göran påvisade vilka forskningar som gjorts och vad som man kan stödja sig emot. Han blandade fakta med en stor tusch av humor. Dessutom var det trevligt att han stannade kvar hela mötet och lyssnade på de andra programpunkterna.

Göran pratade om allt från rökningens historia över flera hundra år till ballongsprängning, vikten av rätt midjemått, brustet hjärta och om att diabetes ökar i hela världen. När det gällde vindkraft pratade han om ”Wild Turbine Syndrome” som kännetecknas av sömnstörningar, kronisk sömnbrist, huvudvärk, yrsel, tinnitus, bullerkänslighet, ångest, depression, hjärtklappning och minnespåverkan.

Dessa symtom kände en del av publiken igen, de som bor nära ett verk!  Vissa saker pratar man inte så myccket om. Det människor upplever som värts är att inte bli trodda, utan man betraktas bara som en gnällspik. Likaså den oro och stress som är i samband innan verk kommer på plats, osämja med grannar, protester och kämpande mot att få sin boendemiljö förstörd. Nu kommer också många vindkraftsägare att må dåligt, då elpriserna har gått ner kraftigt och det inte är någon lönsamhet i verken. Vilket kan och kommer att leda till många konkurser. Likaså är man kanske inte lika positiv till verken när de inte ger inkomster…

Görans föredrag kan du se här.

Kanske var det några som plockade fram måttbandet när man kom hem efter mötet…

image

 Jonny Stålknapp gav oss en uppdatering av vad som händer både i kommunen och runt om i Sverige. Hur styrelsen jobbar under året och att vi är idag har 655 medlemmar.

Oscarsson vårt kommunalråd fick många frågor från den kunniga publiken om hur man kommer att tackla länsstyrelsens beslut, några viktiga svar gav Magnus.

 • Inga nya bygglov kommer att ges så länge man inte vet vad som gäller med vindkraftsplan
 • Kommunen har självstyre
 • Kommer att kämpa med näbbar och klor att nuvarande vindkraftsplan gäller.
 • Vi har tre medborgarförslag som också ska behandlas under hösten –"Gör Holaveden till en grön oas."

Naturligtvis blir det alltid prat om Krokek. Ett lysande exempel på hur det kan bli om man inte gör rätt. Här visades Johans film från Krokek från maj månad i år. Där man klart kan se och höra hur Doris med flera har det i Krokek. Spontat sa Göran Holm när han såg denna film: stäng av verket – så kan man inte ha det..

Arne Arvidsson har haft kontakt med en firma som jobbar med framtagandet av en vindtunna, tyvärr är den inte riktigt färdig konstruerad än och i dagsläget lite för dyr. Företaget vill ha ett år till på sig för att få till det ännu bättre. Trevligt att se att det jobbas med andra alternativ också. Arne får återkomma.

Mötet avslutades med ett extra årsmöte, som endast hade en punkt på dagordningen nämligen en liten stadgeändring vad gäller förenings syfte. ”Föreningens syfte är att inom Ödeshögs kommun tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv.”

Mötet avslutades med hemlagad ostkaka från Månsabola som även i år smakade gudomligt!


Medlemsmöte i Boet

(2012-07-31)

image

Hoppas ni har haft och har en skön sommar!

Nu hoppas jag att batterierna är laddade för kommande arbete i vindkraftsfrågan.

Just ni laddar vi i styrelsen för vårt medlemsmöte i Boets bygdegård den 4 augusti kl 14.00.

Hoppas verkligen att ni kommer och lyssnar på:

 • Göran Holm - professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, författare till boken Vindkraft – är den värd sitt pris? Han vet hur vår hälsa påverkas av ljud.
 • Jonny Stålknapp sammanfattar föreningens arbete och hur det ser ut i framtiden…    
 • Magnus Oscarsson, kommunalråd informerar om hur kommunen kommer att agera på Länsstyrelsens sågning av vindkraftsplanen

Efter mötet blir det sedvanlig hemlagad ostkaka, sylt och grädde! Mums!

Välkomna!


Glad midsommar!

(2012-06-22)

imageÄntligen sommar!

Dags för vårt årliga medlemsmöte i Boets Bygdegård

Boka in lördagen den 4 augusti kl 14.00, vi kallar också till ett extra årsmöte - endast en punkt på årsmötets dagordning - en ändring av föreningens stadgar.

I övrigt på dagordningen:

 • Göran Holm - professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, författare till boken Vindkraft – är den värd sitt pris. Han vet hur vår hälsa påverkas av ljud. läs mer
 • En sammanfatning av föreningens arbete och hur det ser ut i framtiden…
 • Johan Karlsson bilder/film från Holaveden med sin fantastiska natur.
 • Vad är en vindtunna - Arne Arvidsson ger oss svar på detta.
 • Natuligtvis blir det hemlagad ostkaka och grädde till kaffet!

De tre medborgarförslagen som har lämnats in om att bland annat göra Holaveden till en Grön oas, rullar på i det politiska livet. Frågan var uppe på Miljö- och byggs möte nu i juni och bordlades till efter sommaren.

Miljöchefen Torgill Slatte har skrivit en tjänsteskrivelse som fanns med i handlingarna. Läs den här. Den är mycket bra skriven utifrån vad översiktsplan säger och vad vi människor som bor och lever här i Holaveden tycker. Vi har även fått många spontana kommentarer under insändarfliken från våra läsare av hemsidan. Bra jobbat!


Lästips!

(2012-05-09)

image   Ingrid Sandlöv Herlin

Landskap för mångbruk

Erfarenheter från England – formas förlag

Vad är landskap för mångbruk? Jo, det innebär bl.a. att man i linje med den europeiska landskapskonventionen har en helhetssyn på landskapet och inte låter några särintressen ta över.

Men det är också titeln på en mycket läsvärd, inspirerande och vackert illustrerad bok av Ingrid Sandlöv Herlin, professor i landskaps-planering vid Alnarps landsbruksuniversitet. Ingrid är även specialist på den europiska landskapskonventionen och har skrivit en bok om dess genomförande i England.

I England och också i Skottland har konventionen fått en omedelbar genomslagskraft på alla nivåer.

I Sverige däremot får genomförandet trögt, fastän det redan är drygt ett år sedan konventionen trädde i kraft här. Det är många myndigheter och funktioner både på nationell och regional nivå som ska samordnas. I väntan på detta är det viktigt att vi på lokal gräsrotsnivå tar till oss den kunskap och spännande tankar som Ingrids bok förmedlar.

Grundtanken både i boken och i konventionen är att vårt närlandskap (i vårt fall Holaveden) skall vara en resurs för mångsidig användning och därigenom en viktig förutsättning för hållbar utveckling. Det gäller att både Skydda landskapets värden och utveckla dem, så att mångfalden och kvaliteterna stärks. De boende i området, helårsboende såväl som sommarboende, är a största betydelse för denna utveckling genom sin kunskap om landskapet och sin nära anknytning till detta. Vikten av att lokalbefolkningen medverkar i beslut. Processer som rör landskapsskydd och utveckling är en grundtanke i konventionen likaså människors aktiva deltagande i det fortsatta arbetet.

En annan viktig tanke i konventionen och också i boken är kartläggningen av det aktuella landskapet med åtföljande analys och värdering av området. Här har vi mycket att lära av England, påpekar Ingrid. En sådan kartläggning och analys är t.ex. vanligt förekommande, innan man fattar beslut om vindkraft-setableringar. Vid Alnarp har man nu börjat en metodutveckling där de engelska erfarenheterna tas till vara. Därefter måste ytterligare ett steg tas, nämligen att sprida kunskaper om landskapets värden både till beslutsfattare och allmänheten.

Bland de värden som nu mer och mer betonas är de s.k. immateriella värdena. Det kan handla om ”platsens själ”, dess tidlöshet och ostördhet eller om möjligheten att kunna njuta av fågelsång eller en mörk natthimmel utan störande inslag. Mer och mer uppmärksammas också dessa värdens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa.

Rättvis vinds styrelse har bildat en grupp som diskuterar boken med syfte att på lokal nivå hitta tillkämpningar för konventionen. Vi hoppas att många läser Ingrids bok och funderar över den. Vi välkomnar era åsikter. Boken finns att låna på Ödeshögs bibliotek, men köp den gärna. Det är den väl värd! (Finns att köpa på www.adlibris.se kostar 190: -)

imageIngrid Sandlöv Herlin


Händer en del inom vindkraftsvärlden

(2012-04-29)
 •  Lönsamheten för Eolus vind och Arise rasar, verkligheten kommer förr eller senare ifatt.
 • Glöm inte att lämna in granneyttrande för Järnstad, sista dag är 2 maj.

Ni har väl inte missat Kungliga Vetenskapsakademins artikel i SvD om ” Meningslös satsning på vindkraft ” Dessa rader sammanfattar vindkraften:

Synen på vindkraften tycks för många vara enkel. Man kopplar in ett vindkraftverk på kraft- nätet och vips kommer det till nytta. Men kraftförsörjning är en komplicerad process där uppgiften är att förse användarna med el när de behöver den. Behovet av el kan inte anpassas till vindens växlingar utan måste anpassas till användarnas behov. När det råkar blåsa kraftigt får man kvickt stänga av en del av vattenkraften eftersom det inte finns någonstans att göra av överskottsenergin.”

Läs hela artikeln här, glöm inte att läsa kommentarerna, just nu är det nästan 900 som har tyckt till. Kanske är det rekord för SvD?

Här kommer tre smakprov på kommentarer från SvD hemsida:

Jag kan bara hålla med om analysen och slutsatserna. Våra politiker har bländats av vad andra länder gör och skapat incentiv som helt förvrider marknaden - ordet Bidragsmölla kommer att få hård kritik i framtiden. Och tänk vad det kommer att kosta att riva ned kraftverken och återställa marken när det inte längre är på mode...”

”Att vindkraftsutbyggnaden fortsätter är ett tecken på ett intellektuellt haveri i Sverige. Varje analytisk och tänkande individ kan förstå det meningslösa med storskalig vindkraft i Sverige. Endast de enorma summor pengar som ska byta ägare kan förklara denna kollektiva "stupidifiering" av våra politiker. Vindkraftslobbyn har sått frön under många år och nu skördar de frukterna av denna smygkorruption. Sveriges tyngsta och mest välrenommerade vetenskapliga institut har dömt ut vindkraftssatsningen, är detta en väckarklocka för våra folkvalda eller tänker dom fortsätta sin bedrägliga politik?”

”Vetenskapsakademin är en helt opartisk institution. Vetenskapsakademin har en oerhörd kompetens och utser nobelpristagare i fysik och kemi. Vetenskapsakademins synpunkter måste föras ut till allmänheten. Vi har alla ett ansvar för detta.

Tilläggas kan att vindkraften kräver naturresurser i form av sällsynta jordartsmetaller. Brytningen av dessa metaller, som till 95 % sker i Kina, orsakar ekologisk katastrof där med mycket allvarliga skador på människor miljö; även barn drabbas svårt. Läs dessa artiklar skrivna av svenska forskare http://www.newsmill.se/node/34... och http://www.nyteknik.se/asikter....

Handlar våra politiker mot bättre vetande i vindkraftsfrågan?”

 

 


MBN beslut om Granliden

(2012-04-15)

Miljö- och bygg tog ett beslut om Granliden den 2 april:

1. Meddela sökande att nämnden avser att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk, två på fastigheten Granliden 1:1 och ett på fastigheten Åby 6:1

2. Bereda sökande möjlighet att inkomma med kompletterande uppgifter senast 23 april 2012, innan nämnden slutligen avgör ärendet.

En av motiveringarna till avslaget var “att flera gränsande fastighetsägare motsatt sig etableringarna”. Bra jobbat av alla ni som yttrade er. Det är nog ingen vild gissning att RGP kommer att överklaga.

Läs hela protokollet


Årmöte 3 mars 2012

(2012-03-14)

Föreningens årmöte är avklarat, nu har vi firat 3 år som förening. Dessutom är vi Ödeshögs största ideella förening med 610 medlemmar. Tillbaka i styrelsen är Jonny Stålknapp som vi är särskild glada för då han bland annat är en duktig informatör.

I dagarna har det gått ut information till alla medlemmar samt ett inbetalningskort för medlemsavgiftern (100:-). Vi hoppas att ni hänger med även under 2012. Vi behöver vara många och det finns mycket arbete kvar att göra.

I dagarna har granneyttrande gått ut för Ruskilsby i Boet. Elous har kompletterat sin ansökan för Järnstad. Ansökningarna finns att läsa under granskning/fakta.

Johan har varit ute och filmat skuggor - en bild säger mer än tusen ord, ja det ligger mycket i det uttrycket.

 


Kommunfullmäktige en vanlig måndag i februari

(2012-02-14)

Inte ofta man går på kommunfullmäktige, men idag när tre medborgarförslag om vindkraft stod på dagordningen var det av intresse.

Eftersom dessa tre förslag låg sist på dagordningen fick man snällt lyssna även på de övriga punkterna på dagordningen.

Intressant var informationen om att landstinget från 2014 ev. kommer att lämna över sitt ansvar för hemsjukvåden till kommunen. Osäkert hur mycket pengar som kommer med, men man kan konstatera att det kommer bli tufft för de små kommunerna att upprätthålla alla krav.

Debatt blev det när det var dags att köpa in mark i Svärm för att stycka upp till tomter. Efter en votering blev det klart att man kommer att köpa mark.

En interpellation på begäran av Charles Erixon till socialnämndens ordföranden Birgitta Blomberg ang. socialstyrelsens granskning av barnärenden i kommunen. Charles var inte nådig i sitt framförande. Som amatör vid sidan om undrar man om det inte är hela socialnämnden som har ansvaret och då är det även en partikamrat som fick en släng av sleven...

Skönt med ett bra avslut och det stod Ulla Baugner, Ulla-Karin Hellsten och Peter Lindgren för. Alla tre förslagen går vidare till kommunstyrelsen på remiss. När dessa kommer tillbaka till fullmäktige vet man inte, men det får väl bli ett nytt besök....

 

OM

Bloggen drivs av några medlemmar i Rättvis Vind och en del personliga åsikter kommer tas upp. Det behöver nödvändigtvis inte vara samma åsikter som föreningen och styrelsen har.